Bookmark and Share

อิสลามศึกษา” บูมไม่หยุด

ด้วยตัวเลขมุสลิมในประเทศไทย มากกว่า 6 ล้านคน แต่ละปีมีเยาวชนมุสลิมเข้าสู่กระบวนการศึกษานับแสนคน ในระดับมหาวิทยาลัยหลายหมื่นคน ในจำนวนนี้ได้เข้าสู่การศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจำนวนเกือบพันคน รวมที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน จากเดิมที่ส่วนใหญ่เดินทางไปเรียนศาสนาในต่างประเทศมากที่สุดที่ประเทศอียิปต์ มีนักศึกษาไทยไปเรียนประมาณ 2,000 กว่าคน แม้ว่า การเรียนอิสลามศึกษาในประเทศไทย ไม่ได้เรียนอิสลามเข้มข้นเหมือนในต่างประเทศที่ก็เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับอิสลามอย่างกว้างขวางและมีงานรองรับ

เริ่มที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีฐานะเป็นคณะเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2532  ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดอิสลามศึกษาในระดับปริญญาโท ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน มีการเปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาอย่างน้อย 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเป็นสาขาวิชาอิสลามศึกษา เมื่อปี 2551 ปีถัดมา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา เป็นสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์ 
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อครั้งเปิดหลักสูตรว่า หลักสูตรอิสลามศึกษา เป็นการเรียนโดยใช้หลักรู้เขา รู้เรา เพื่อที่จะได้เข้าใจในหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ของชาวมุสลิมในทุกมิติ โดยนำมาเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ความสัมพันธ์ด้านการทูต เป็นต้น เพื่อที่จะผลิตคนสู่อาชีพและโลกธุรกิจที่มีหลักศาสนปฏิบัติความเป็นอยู่เป็นหลักสำคัญ

หลักสูตรอิสลามศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ผสานทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มีการเรียนภาษาในโลกของมุสลิมคือภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะรองรับอาชีพ เจ้าหน้าที่หรือล่ามประจำสถานทูตในกลุ่มประเทศมุสลิม ธุรกิจการบิน การท่องเที่ยวในประเทศตะวันออกกลาง นักการธนาคารอิสลาม นักปกครอง มีวิชาพื้นฐานบังคับ อาทิ วิชาอิสลามในสังคมไทย วิชาจริยธรรมอิสลาม วิชาอัล-กุรอาน ภาษาอาหรับ นิติศาสตร์อิสลาม เป็นต้น 

ดร.วิศรุต เลาะวิถี หัวหน้าหลักสูตรอิสลามศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาในหลักสูตรอิสลามศึกษาประมาณ 50 คน ใน 4 ระดับ จบออกไปแล้ว 4 รุ่น ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง 
ส่วนอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับความต้องการของสังคมที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับอิสลามศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมในโลกประมาณ 1,900 คน มีหลักการปฏิบัติศาสนกิจ หลักจริยธรรมคุณธรรม การประกอบธุรกิจการค้า การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ การเมืองการปกครองที่ยึดถือตามอัลกุรอ่านเหมือนกัน ซึ่งในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนขาดบุคลากรชาวมุสลิมที่มีความรู้เกี่ยวกับอิสลาม อาทิ หน่วยงานทางการฑูต ทางธุรกิจทั่วไป การท่องเที่ยวและการโรงแรม ธนาคารอิสลาม นักปกครอง นักบริหาร องค์กรศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล เป็นต้น 

ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า น่าภูมิใจที่มหาวิทยาลัยมีมุสลิมสนใจเข้ามาศึกษาจำนวนมาก ประมาณ 5,000-6,000 คน จากนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและสถาบันในเครือประมาณ 31,000 คน ส่วนใหญ่มาจากภาคใต้ ตอนบนและจาก 3 จังหวัดชายแดน ในจำนวนนี้ เรียนหลักสูตรอิสลามศึกษาประมาณ 600 คน จบไปแล้ว 4 รุ่นทุกคนมีงานทำ 

“ผมเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทราบดีว่า มีมุสลิมที่เป็นผู้ประกอบการจำนวนมาก ซึ่งขาดแรงงานที่เป็นมุสลิม  โดยเฉพาะผู้ประกอบการเชื้อสายอินเดียมีสถานประกอบการประมาณ  200-300 แห่ง กระจายอยู่ในกรุงเทพฯและจังหวัดรอบๆ อาทิ นครปฐมพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน นนทบุรี อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานทอผ้าซึ่งชาวอินเดีย มีความชำนาญ สามารถรองรับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี หรือหากกลับไปบ้านเกิดก็มีธุรกิจรองรับจำนวนมากเพราะภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนหนึ่งก็กลับไปทำงานภาครัฐและอื่นๆ ถือว่า เป็นสาขาที่รองรับการทำงานได้เป็นอย่างดี 

“มีคนมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย เห็นนักศึกษามุสลิมสวมฮิญาบเต็มหมด ก็ถามด้วยความสงสัย เราก็ดีใจที่มุสลิมให้ความไว้วางใจมาเรียนที่สถาบันจำนวนมากมากเป็นอันดับ 2 รองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงทีเดียว ซึ่งเราดูแลนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี” ดร.ชาญชัย กล่าว

นอกจากมหาวิทยาลัยต่างๆจะเปิดหลักสูตรอิสลามศึกษาแล้ว ยังมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามขึ้นมาโดยเฉพาะ คือ มหาวิทยาลัยฟาตอนี (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) ที่จังหวัดยะลา ซึ่งสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาและสอนสาขาวิชาทั่วไปด้วย ขณะเดียวกัน ก็มีแนวคิดที่จะตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามในพื้นที่กรุงเทพฯโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(กอท.) โดยพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการกอท. เปิดเผยว่า ในเทอมของการดำรงตำแหน่งกรรมการกลางฯชุดใหม่จะผลักดันให้มีมหาวิทยาลัยอิสลามให้สำเร็จ กำหนดก่อตั้งบริเวณศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งประเทศไทย คลอง 9 โดยให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เปิดโอกาสให้นักศึกษามุสลิมจากทั่วโลกเข้ามาศึกษา 

จะเห็นว่า ความต้องการในการเปิดหลักสูตรอิสลามศึกษายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมีการเปิดประชาคมอาเซียน ที่ประเทศไทยจะเชื่อมโยงกับมุสลิมในหลายประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศต่างๆในกลุ่มอาหรับ การสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา เพื่อเข้าใจวิถีชีวิตของมุสลิม เข้าใจหลักการอิสลามจึงยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง


บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 3084 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 90 + 43 =
ความคิดเห็น :