Bookmark and Share

คสช.ตั้งกรรมการสรรหาสปช. 77 คน ทหาร-คนดังเพียบ3 ส.ค. เวลา 20.35 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 121/2557 เรื่อง การแแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัด จังหวัดละ 1 คณะ ประกอบด้วยบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 แห่ง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2547 และให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านต่างๆ ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557
      
       โดย ด้านการเมือง ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์, นายนรนิติ เศรษฐบุตร, นายภุมรัตน ทักษาติพงศ์, นายสุจิต บุญบงการ, นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย, นายสุรพล นิติไกรพจน์ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย นายวิษณุ เครืองาม, นายดิน ปรัชญพฤทธิ์, นายทศพร ศิริสัมพันธ์, นานนทิกร กาญจนะจิตรา, นายมีชัย ฤชุพันธุ์, นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ, นายสีมา สีมานันท์ม
      
       ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย นายพรเพชร วิชิตพลชัย, นายประสพสุข บุญเดช, นายวิเชียร ชุบไธสง, พล.ต.วีระ โรจนวาศ, นายสมชัย วัฒนการุณ, นางสุวณา สุวรรณจูฑะ, พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
      
       ด้านการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา, นายจาดุร อภิชาตบุตร, นายธวัชชัย ฟักอังกูร, นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร, นายวสันต์ วรรณวโรทร, นายสมพร ใช้บางยาง, นายศิวะ แสงมณี
      
       ด้านการศึกษา ประกอบด้วย นายยงยุทธ ยุทธวงศ์, นายกฤษณพงศ์ กีรติกร, คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, นายพรชัย มาตังคสมบัติ, นายวรากรณ์ สามโกเศศ, นายสมชาย ไชยเวช, คุรหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
      
       ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย นายณรงค์ชัย อัครเศรณี, นายจีรเดช อู่สวัสดิ์, นายโชคชัย อักษรนันท์, นายนพพร เทพสิทธา, นายปราโมทย์ วิทยาสุข, นายวิศาล บุปผเวส, นางอภิรดี ตันตราภรณ์
      
       ด้านพลังงาน ประกอบด้วย ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล, นายการุณ กิตติสถาพร, นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช, นายบรรพต หงษ์ทอง, นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์, นายพละ สุขเวช, นายวิเศษ จูภิบาล
      
       ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์, นางกอบกุล รายะนาคร, นายเจตน์ ศิรธรานนท์, นางนิศากร โฆษิตรัตน์, นางเรณู เวชรัชต์พิมล, นายวิจารย์ สิมาฉายา, นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมี
      
       ด้านสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย พล.อ.นพดล อินทปัญญา, นายจำนรรจ์ ศิริตัน, นายฐากร ตัณฑสิทธิ์, นางพิรงรอง รามสูต, นางวรรณี รัตนพล, นายสำเริง คำพะอุ, นายอรุณ งามดี
      
       ด้านสังคม ประกอบด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร, นายพรชัย ตระกูลวรานนท์, นายมงคล ณ สงขลา, นายสมพล เกียรติไพบูลย์, คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
      
       ด้านอื่นๆ ประกอบด้วย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร, นายบรรยง สุวรรณผ่อง, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล, นายวารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ, นายเศรษฐา ศิระฉายา, นายอณัส อมาตยกุล
      
       โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการสรรหาด้านต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นกรรมการสรรหา

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2264 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 4 + 93 =
ความคิดเห็น :