Bookmark and Share

จุฬาราชมนตรี พบรัฐมนตรีประจำสำนักฯ หารือตั้สถาบันสันติวิธี


9 ก.พ. 58 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาให้กำลังใจแก่ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน พร้อมทั้งมีดำริเกี่ยวกับภารกิจสำคัญยิ่งของสำนักจุฬาราชมนตรี คือ การเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามและต่างศาสนา ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม และได้มีการจัดตั้ง “สถาบันวะสะฏียะฮ์ เพื่อสันติภาพและการพัฒนา”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำชุมชนมุสลิมรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดสายกลาง ในการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเชื่อระหว่างกัน และหาแนวทางความร่วมมือและพัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์คุณประโยชน์และความสงบสุขให้เกิดแก่สังคมและประเทศชาติ สำหรับการดำเนินการจะมีการจัดอบรม โดยคัดเลือกกลุ่มเยาวชนในภาคใต้เป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งแนวความคิดข้างต้นน่าจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่สังคมไทยที่ยั่งยืนสืบไป

 ม.ล.ปนัดดา ระบุว่า จุฬาราชมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความปกติ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทุกฝ่ายต้องเพิกเฉย แต่ต้องช่วยกันทำงานต่อไปเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 949 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 62 + 70 =
ความคิดเห็น :