Bookmark and Share

เมาลิดกลาง 1436 เชิดชูนบีสู้กระแสหมิ่น

งานเมาลิดแห่งประเทศไทย 1436 ยกฐานะของศาสนทูตมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ขึ้นมาต่อสู้กับขบวนการหมิ่น ด้วยการนำ "พระอัจริยะภาพ" ที่เป็นผู้นำในทุกด้านมาถ่ายทอด เน้นการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์ในรุ่นต่อมาประดิษฐ์คิดค้นจนเกิดผลงานอันโดดเด่น

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานคณะกรรมการ จัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ดร.ปกรณ์ ปรียากร รองประธานคณะกรรมการจัดงานฯ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติแห่งชาติ หนองจอก

รศ.ดร.วินัย กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลางฯ ทุกครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ นบีมูฮัมมัด(ซ.ล.) ด้วยการเผยแพร่ชีวประวัติและพระจริยวัตรอันงดงาม โดยในปีนี้เน้นการยกย่องศาสนทูตทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการ โดยได้จัดทำนิทรรศการ นบีมูฮัมมัด(ซ.ล.) อิทธิพลต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการ

ทั้งนี้ นบีมูฮัมมัด(ซ.ล.) มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ เป็นแรงบันดาบใจให้คนรุ่นหลังได้ศึกษางานด้านวิทยาศาสตร์ คิดค้น วิจัยพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ของโลกอาหรับจนได้รับการยอมรับในหลายด้าน นับเป็นพระอัจริยภาพที่โดดเด่นอีกด้านหนึ่งของศาสดา

รศ.ดร.วินัย กล่าวว่า ในงานเมาลิดยังมีกิจกรรมอีกหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิม อาทิ การประกวดการอ่านกอรี เพื่อหาผู้ชนะเลิศไปประกวดการอ่านกอรีระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย การร่วมออกบูธของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ได้รับการรับรองฮาลาล การสนับสนุนส่งเสริมให้คนในสังคมรู้จักการปฏิรูป ความปรองดอง ความรักสามัคคี ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูป รวมทั้ง มีการประชุมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ และโภชนาการฮาลาล ของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้บริหารมัสยิดทั่วประเทศ

 

"มุ่งหวังให้การจัดงานเมาลิดกลางฯ นำไปสู่การปฏิรูปสังคมมุสลิม ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการต่อไปซึ่งในงานจะนำเสนอพระอัจริยภาพของนบีมูฮัมมัด ซอลลอลลอฮ์อะลัย ฮิวาซอลลัม ด้านการวิทยาศาสตร์และฮาลาล ซึ่งจะได้ทราบว่านบีมีได้วางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์อย่างไร ถ้าไม่มีท่านวงการวิทยาศาสตร์ก็ไม่ก้าวหน้าอย่างทุกวันนี้" รศ.ดร.วินัย กล่าว

รศ.ดร.วินัย กล่าวว่า งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นงานสำคัญระดับชาติของมุสลิมในประเทศไทยและเพื่อสื่อถึงเจตนารมณ์อันสำคัญ รำลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐและน้อมนำคำสอน จริยวัตรของนบีมูฮัมมัด(ซ.ล.) ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภายใต้คำขวัญ นบีมูฮัมมัด ซอลลอลอฮ์อะลัยฮิวาซอลลัม ผู้นำการพัฒนาคุณภาพฮาลาล ผู้รังสรรค์งานวิทยาศาสตร์

"ผมเป็นเพียงกรรมการที่คอยเป่านกหวีด แต่จะมีนัดฟุตบอลที่อยู่ในสนามกว่า 1,000 คน ที่จะทำให้งานเมาลิดประสบความสำเร็จ" รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1436 กล่าว

ดร.ปกรณ์ ปรียากร กล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 จึงเป็นโอกาสดีที่พี่น้องมุสลิมชาวไทยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและแสดงความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นองค์อัครศาสนูปถัมป์ภก

ขอเชิญพี่น้องมุสลิมร่วมรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น.

ในงานยังมีการสัมมนาทางวิชาการที่น่าสนใจ ประกอบด้วย วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 13.00 น. เรื่อง ฮาลาลประเทศไทย ฮาลาลเพชร กับการแข่งขันในตลาดเศรษฐกิจตลาดโลก โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วันที่ 9 มีนาคม เวลา 09.00 น. เรื่อง บรมศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล.) อิทธิพลต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลก" โดย น.พ.สุรสิทธิ์ ซอและห์ อิสสระชัย ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ดำเนินรายการโดย ดร.ศราวุฒิ อารีย์ เวลา 13.00 น. เรื่อง บรมศาสดามูลฮัมมัด(ซ.ล.) อิทิพลต่อการพัฒนาด้านการแพทย โดย รศ.ดร.วินรัย ดะห์ลัน และนพ.กษิดิษ ศรีสง่า ดำเนินรายการ อ.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ และเวลา 20.00 น. เรื่อง กระบวนการสร้างยุคทมองด้านวิทยาศาสตร์แอละเทคโนโลยีในศตวรรตที่ 21 โดย ดร.อารัส อมาตยกุล ศ.ดร.จรัล มะลูลีม อ.บรรจง บินกาซัน และผศ.ดร.วรวิทย์ บารู

พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าวว่า มีพี่น้องจากหลายจังหวัดเหมารถบัสมาเที่ยวงานที่ถือว่า เป็นงานสำคัญของมุสลิมในประเทศไทย อยากให้พี่น้องมุสลิมไปร่วมงานเมาลิดกลางกันเยอะๆ และให้ความสนใจในข้อมูลข่าวสาร จากการจัดงาน เพื่อรับรู้ถึงพระจริยวัตรอันงดงามของนบีมูฮัมมัด(ซ.ล.) และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างลักษณ์ที่ดีของอิสลามและมุสลิมในประเทศไทย

ข้อมูลจากนิตยสาร M TODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 917 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 54 + 86 =
ความคิดเห็น :