Bookmark and Share

สร้างมุสลิมรุ่นใหม่ขับเคลื่อนแนวทางวะสะฏียะฮ์จุฬาราชมนตรีรุกขับเคลื่อนแนวทาง “วะสะฏียะฮ์” เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักฯ ขอการสนับสนุน ขณะที่ผู้อำนวยการสถาบันเตรียมเปิดอบรมผู้นำมุสลิมทั่วประเทศ

หลังเปิดสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนาไปเมื่อปี 2557 สถาบันพยายามขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะ ได้เข้าพบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน พร้อมทั้งมีดำริเกี่ยวกับภารกิจสำคัญยิ่งของสำนักจุฬาราชมนตรี คือ การเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามและต่างศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม และได้มีการจัดตั้ง “สถาบันวะสะฏียะฮ์ เพื่อสันติภาพและการพัฒนา”

จุฬาราชมนตรี ระบุว่า การจัดตั้งสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสร้างผู้นำชุมชนมุสลิมรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดสายกลางในการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเชื่อระหว่างกัน และหาแนวทางความร่วมมือและพัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์คุณประโยชน์และความสงบสุขให้เกิดแก่สังคมและประเทศชาติ สำหรับการดำเนินการจะมีการจัดอบรมโดยคัดเลือกกลุ่มเยาวชนในภาคใต้เป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งแนวความคิดข้างต้นน่าจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่สังคมไทยที่ยั่งยืนสืบไป ซึ่งม.ล.ปนัดดา ตอบรับที่จะช่วยสนับสนุนแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้การเข้าพบ ม.ล.ปนัดดา ดิศฐ์สกุล ของจุฬาราชมนตรีเพื่อต้องการให้เกิดความหลากหลายของฝ่ายที่จะเข้ามาสนับสนุนไม่เพียงเฉพาะหน่วยความมั่นคง ซึ่งสำนัก
นายกฯ เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการทำงานของสถาบันฯ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานของบางฝ่ายเพื่อลดความรุนแรง เพราะความรุนแรงไม่ได้เกิดจากภาคประชาชนแต่มาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐด้วย

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวาสะฏียะฮ์ฯ กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามแนวทางวะสะฏียะฮ์ว่า แนวทางวาสะฏียะฮ์ เป็นแนวทางสายกลางตามหลักของอิสลาม เป็นแนวทางที่อยู่ตรงกลางระหว่างพวกสุดโต่งกับพวกที่ปล่อยปละละเลย หรืออะไรก็ได้ สิ่งที่จะต้องแก้ปัญหา 3 ประการ คือ 

1. ความไม่รู้ในแนวทางอิสลามที่ถูกต้อง 
2. ความยากจน และ
3. ความสุดโต่งในการเผยแพร่อิสลาม

ซึ่งปัจจุบันถือว่า เป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งในสังคม สถาบันให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรในการฝึกอบรมผู้นำมุสลิมทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการฝึกอบรมได้ประมาณเดือนฤษภาคม 2558 นี้ ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมบุคลากรประจำมัสยิด บรรดาผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะร่วมขับเคลื่อนแนวทางวะสะฏียะฮ์ซึ่งจะเป็นการขับอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการปฏิบัติการจริงเพื่อให้สามารถนำแนวทางไปใช้อย่างถูกต้อง  

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 826 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 2 + 59 =
ความคิดเห็น :