Bookmark and Share

สุรินทร์ตั้งกลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ สู่ความเป็น 1“ข้าว” ในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการใช้สารเคมี มีปัญหาคุณภาพ และการปลอมปน รวมถึงด้านการตลาด ซึ่งข้าวหอมมะลิในพื้นที่เขต 5 จังหวัด ทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกต้องประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ทาง “ไชนี่” จึงได้ตั้งกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิเข้าร่วมโครงการ “แห่งโอกาสเพื่อชาวนาไทย” เพื่อผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้กลับมามีคุณภาพเป็นอันดับ 1 เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

ที่หอประชุมองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ นางสาวณชณม์ ตรงใจ ประธานไชนี่ ได้จัดอบรมให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในงาน “วันแห่งโอกาส เพื่อชาวนาไทย” โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุรินทร์ มาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน, ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุรินทร์ มาให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์หอมมะลิที่ดี ต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ที่ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์มีไว้ให้เกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่จะได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ไม่มีสิ่งเจือปน, รองผู้อำนวยการบริหารหอการค้าไทย มาให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในโครงการ บริษัท 1 ชุมชน ที่ทุกคนที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์มารวมตัวกันแต่ละชุมชน เพื่อให้การปลูกข้าวได้มาตรฐาน โดยไม่ต้องพึ่งพาโรงสี, ทางพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้เกษตรกรช่วยกันปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้มาตฐานของโลก ที่ปลอดสารเคมี และสารพิษ ส่งออกสู่ตลาดโลกได้มากที่สุด

หลังจากนั้น ทางไชนี่ ได้มอบพันธุ์ข้าวหอมมะลิจำนวนครึ่งตันให้กับสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์อีกด้วย

นางสาวณชณม์ ตรงใจ ประธานไชนี่บอกว่า ได้จัดโครงการนี้มา 7 ปีแล้ว ซึ่งมาให้ความรู้กับสมาชิกของไชนี่ ที่เข้าร่วมกลุ่มสมาชิกที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐานซึ่งจะขายได้ราคาดี เพิ่มผลผลิต และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกรด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถานีทดลองข้าวจังหวัดสุรินทร์, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุรินทร์, หอการค้าไทย และพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ที่มาให้ข้อมูลแก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ซึ่งจะพัฒนาให้ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ให้กลับมาเป็นที่ 1 ในโลก

หมายเหตุ: ข้อมูลจากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนเมษายน 2558  
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 954 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 31 + 8 =
ความคิดเห็น :