Bookmark and Share

ร่วมบริจาคบูรณะมัสยิดสกลนคร รองรับมุสลิมอีสาน 4 จังหวัด


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม มัสยิดนูรุลอิสลามสกลนครร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีมาตรฐานฮาลาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ร่วมจัดงาน “รวมใจพัฒนามัสยิด ร่วมคิดส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลไทย” ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฮาลาลไทย ผู้นำฮาลาลโลก” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล และ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และริงประธานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

มัสยิดนูรุลอิสลามสกลนคร ตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร รองรับพี่น้องมุสลิมมาละหมาดจาก 4 จังหวัดใกล้เคียง มีผส.ดร.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน กับผศ.ดร.ดนัย งามมานะ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดูแล ต้องการพัฒนามัสยิดให้อยู่ในสภาพที่ดี จึงได้จัดงานเพื่อหารายได้มาใช้ในการปรับปรุงและบูรณะมัสยิด 

ในการจัดงานมีมุสลิมจากกรุงเทพฯ และจากจังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปร่วมงานจำนวนมาก ได้รับเงินบริจาคเข้ามา ประมาณ 765,850 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากงบประมาณที่ต้องใช้ในการปรับปรุง 950,000 (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รับบริจาคมาแล้วเป็นเงิน ซึ่งยังขาดอยู่อีกบางส่วน หากท่านใดต้องการบริจาคเพิ่มเติม สามารถโอนเงิน ผ่านบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร ชื่อบัญชี มัสยิดนูรุลอิสลามสกลนคร เลขที่ 117-1-01220-9 หรือ ประสานงานผ่าน 

กรุงเทพฯ คุณณพช หวังอับดุลเลาะ  
โทร. 089-6902456

สกลนคร ผศ.ดนัย งามมานะ โทร. 081-9748786 และ ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน โทร. 081-8235057 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2558บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1186 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 50 + 86 =
ความคิดเห็น :