Bookmark and Share

อดีตสามีเจนนี่ ชนม์สวัสดิ์ ถูกม.44 ย้ายด่วน พร้อมปลัดท่องเที่ยว ขรก.รวม 71คนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้ ม.44 ลงนามย้ายข้าราชการ 71 คน ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯ-นายกฯปากน้ำ โดนด้วย 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคำสั่งให้นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี และให้ข้าราชการ 21 ราย ระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว และให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งประจำสำนักงานปลัดกระทรวงที่สังกัด นอกจากนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 24 ราย ไปปฏิบัติราชการในองค์กรส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราว โดยจะได้รับค่าตอบแทน จำนวนนี้รวมถึง นาย ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการด้วย และให้ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 7 ราย ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558
      
       บัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       ที่ ๑๙/๒๕๕๘
      
       กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการ (๒๑ ราย)
      
       ๑. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
      
       ๒. นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร กระทรวงมหาดไทย
      
       ๓. นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
      
       ๔. นายศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
      
       ๕. นายวินัย สวัสดิวร เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข
      
       ๖. นายชัยรัตน์ กรรณิการ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๘ สํานักงานอัยการสูงสุด
      
       ๗. พันตํารวจเอก นิรันดร์ อดุลยาศักดิ์ ผู้บัญชาการสํานักคดีเทคโนโลยีและศูนยข์ ้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
      
       ๘. นางพัชณีย์ ยงยอด ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
      
       ๙. นายศุภยุทธ สาครบุตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
      
       ๑๐. นายสุทธิ ศิลมยั ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
      
       ๑๑. นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      
       ๑๒. นายสมพร ดํานุ้ย ผู้อํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
       ๑๓. นายยุทธนา นวมะชิติ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานสตูล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       ๑๔. นายชัยฤกษ์ เมษสุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม     
       ๑๕. นายธงชัย จินตนาวงศ์ วิศวกรใหญ่ด้านบํารุงรักษา กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม      
       ๑๖. นายสุใหญ่ หลมโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงสาธารณสุข      
       ๑๗. นายปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงขลา กระทรวงสาธารณสุข  
       ๑๘. นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ      
       ๑๙. นายนิวัจน์ พิมเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคม ซอย ๑๐ จังหวัดสตูล กระทรวงศึกษาธิการ      
       ๒๐. นายเอกชัย ปานเม่น ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” กระทรวงศึกษาธิการ
      
       ๒๑. นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาไก่นาคําน้อยวิทยา อําเภอสุวรรณคูหา (ภูดอนนาง) จังหวัดหนองบัวลําภู กระทรวงศึกษาธิการ


●กลุ่มที่ ๒ นายกองค์การบรหารส่วนจังหวัด (จํานวน ๗ ราย)●
      
       ๑. นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
      
       ๒. นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
      
       ๓. นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
      
       ๔. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
      
       ๕. นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
      
       ๖. นายสมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
      
       ๗. นางสุนี สมมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง

■กลุ่มที่ ๓ นายกและรองนายกองค์การบรหารส่วนตําบล (จํานวน ๑๗ ราย)■
      
       ๑. นายสนิท วรกจิ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายเมือง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
      
       ๒. นายประพจน์ เพียรพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ำไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
      
       ๓. นายสุมิตร สากาลี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
      
       ๔. นายณรงค์ ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจิก อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
      
       ๕. นายสมเกียรติ บรรพบุรุษ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
      
       ๖. นายสมพงษ์ รอดดารา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
      
       ๗. นายนิวัฒน์ วัฒนเวศวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาวาง อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
      
       ๘. นายเสรี ทิจินะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งผา อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
      
       ๙. นายสมาน ดาหมาด นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
      
       ๑๐. นายประภัย เพ็ชร์สุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดขนุน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
      
       ๑๑. นายแซน กมทชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
      
       ๑๒. นายธงชัย ดอกไม้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนเมย อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
      
       ๑๓. นายเวชยันต์ สิงห์ขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ
      
       ๑๔. นายพงษ์สวรรค์สถาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
      
       ๑๕. นายวัฒนา ภูเกิดพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
      
       ๑๖. นายสมชาย ลานทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
      
       ๑๗. นายวิรัตน์ วัฒนสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท
       จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มที่ ๔ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (จํานวน ๑๘ ราย)■
      
       ๑. นายจํารัส อินใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแม่ข่า อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
      
       ๒. นายลําพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
      
       ๓. นายภูษิต คงเดิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลท่านา อําเภอกะปง จังหวัดพังงา
      
       ๔. นายบุญเลิศ ตางสี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสระโบสถ์ อําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
      
       ๕. นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
      
       ๖. นายประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
      
       ๗. นายวิทยา อุ่นคํา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
      
       ๘. นายนัฏฐชัย มูลนาม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
      
       ๙. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
      
       ๑๐. นางสาว สาวิตรี สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอุบล อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
      
       ๑๑. นายปิยะชัย โชติวุฒิมนตรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเวินพระบาท อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
      
       ๑๒. นายประดิษฐ์ วณีสอน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
      
       ๑๓. นายพุฑฒิพงษ์ ฤาชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
      
       ๑๔. นางสาว ลาเคละ จะทอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
      
       ๑๕. นายเกรียงไกร ไกรทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      
       ๑๖. นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
      
       ๑๗. นายสาร สมรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนายม อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
      
       ๑๘.นายสมศักดิ์ ธรรมเมธาพร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังเย็น ตําบลวังเย็น จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มที่ ๕ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน ๗ ราย)■
      
       ๑. นายสายัณห์ รักษนาเวศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
      
       ๒. นางสาว กาญจนา ทาโบราณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
      
       ๓. นางอรชา พัฒนศุภสุนทร ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
      
       ๔. นายประดิษฐ์ นามลักษณ์ ปลัดเทศบาลตําบลป่าอ้อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
      
       ๕. นายสุรศักดิ์ ปรีชาผล ผู้อํานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
      
       ๖. นายนิพนธ์ บุณยเกียรติ ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
      
       ๗. นายวิชัย จันทร์จํารูญ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ”

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1597 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 83 + 18 =
ความคิดเห็น :