Bookmark and Share

จังหวัดสุรินทร์มอบที่ดินรัฐให้เกษตรกรสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ มอบหนังสืออนุญาตที่ดินสาธารณะประโยชน์ของรัฐเป็นการชั่วคราว “โคกสมัน” อ.รัตนบุรี จำนวน 165 ครัวเรือน 730 ไร่ เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ นายวินัย ตรงจิตรพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 7 และนายวิรัตน์ สายลิ่ม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว “โคกสมันสาธารณประโยชน์” พื้นที่หมู่ที่ 8 ต.แก อ.รัตนบุรี ให้ประชาชนเป็นจำนวน196 แปลง 175 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 729 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ทั้งนี้เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ของ คสช. ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เพื่อเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านที่ทำกินและเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรรายย่อยในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามนโยบายรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีนายณรงค์ ผิวเหลืองนายกอบต.แก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษาผู้นำชุมชน ผู้รับมอบหนังสือและเจ้าหน้าที่ที่ดินเข้าร่วมจำนวนมากนายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า  จ.สุรินทร์ โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการเป็นการชั่วคราว “โคกสมันสาธารณะประโยชน์” แห่งนี้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เป็นการสนับสนุน และเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่น

นายธีระศักดิ์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 7 กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินของรัฐได้มอบหมายให้กรมที่ดินดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนโดยจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่มีการบุกรุก และแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท”  

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 860 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 67 + 56 =
ความคิดเห็น :