Bookmark and Share

เสี้ยมมุสลิมชนรัฐบาล อ้างเสื้อแดงอยู่เบื้องหลังเคลื่อนไหวเรื่องอุยกูร์

มีการนำเรื่องอุยกูร์มาเป็นประเด็นการเมืองในประเทศ ระบุเสื้อแดงอยู่เบื้องหลังมสลิมที่เคลื่อนไหวกรณีส่งตวอุยกูร์กลับจีน

มีการส่งข้อความในโซเชียลมีเดีย ระบุว่า กรณีการส่งกลับอุยกูร์ไปยังจีน มีการกล่าวหาไทยจากอเมริกาและองค์กรระหว่างชาติ แต่ที่เศร้า คือ สมุนระบอบทักษิณ เริ่มใช้สถานการณ์นี้ปลุกชาวมุสลิมในประเทศไทยต่อต้านรัฐบาล คสช. แทนที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไทย 

ข้อเท็จจริงจากรัฐบาลไทยกองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือชี้แจงสถานการณ์ชาวอุยกูร์เอาไว้ดังนี้

๑.ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ชาวอุยกูร์ประมาณ ๓๐๐ กว่าคน ได้หลบหนีเข้าประเทศไทยและรัฐบาลจีนได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยส่งบุคคลเหล่านี้กลับไปยังประเทศจีนเนื่องจากบุคคลเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายในประเทศจีน รัฐบาลไทยได้ขอให้ฝ่ายจีนดำเนินการส่งหลักฐานการกระทำผิดและการพิสูจน์สัญชาติให้แก่ฝ่ายไทยพิจารณา ก่อนที่จะดำเนินการส่งตัวให้ฝ่ายจีนต่อไป

๒.รัฐบาลไทยได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมควบคู่ไปกับหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย

๓.รัฐบาลไทยได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากหลักฐานของทุกฝ่าย สรุปว่า
สามารถแยกชาวอุยกูร์ดังกล่าวได้เป็น ๓ กลุ่ม
1.กลุ่มแรกจำนวน ๑๗๒ คน ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับการกระทำผิดกฎหมาย และบุคคลดังกล่าวได้แสดงความประสงค์ที่จะเดินทางไปตุรกีและรัฐบาลตุรกีพร้อมที่จะรับ
2.ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยได้รับหลักฐานการกระทำผิดและการพิสูจน์สัญชาติจากรัฐบาลจีนสำหรับชาวอุยกูร์ จำนวน ๑๐๙ คน

3.และยังมีอีกประมาณ ๖๐ คนที่ยังอยู่ในความดูแลของไทย

๔.จากข้อเท็จจริงข้างต้น รัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินการดังนี้
๔.๑.เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจส่งชาวอุยกูร์ จำนวน ๑๗๒ คน ให้กับรัฐบาลตุรกี ซึ่งได้รับบุคคลเหล่านี้ไปตั้งถิ่นฐานในตุรกีเรียบร้อยแล้ว
๔.๒.เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจส่งชาวอุยกูร์ จำนวน ๑๐๙ คน ซึ่งรัฐบาลจีนได้ส่งหลักฐานการกระทำผิดและการพิสูจน์สัญชาติให้กับฝ่ายไทยแล้ว
๔.๓.ขณะนี้ยังมีชาวอุยกูร์ประมาณ ๖๐ คนอยู่ในความดูแลของรัฐบาลไทย
ซึ่งยังไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

๕.ตามที่หลายฝ่ายมีความห่วงกังวลว่าชาวอุยกูร์ที่ถูกส่งกลับไปยังประเทศจีนอาจถูกลงโทษอย่างรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตนั้น รัฐบาลจีนได้ยืนยันกับรัฐบาลไทยว่า จะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ด้วยความเป็นธรรมและรับรองความปลอดภัย
นอกจากนั้น ผู้ที่ไม่มีความผิดจะได้รับการดูแลให้กลับคืนสู่สังคมและรัฐบาลจีนจะจัดหาที่ทำกินให้ตามความเหมาะสมต่อไป

และ ๖.รัฐบาลจีนยินดีเชิญให้รัฐบาลไทยส่งผู้แทนไปติดตามผลการปฏิบัติ ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติจะจัดผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยราชการต่างๆ รวมทั้งจะพิจารณาเชิญองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เข้าร่วมกับฝ่ายไทย เดินทางไปตามคำเชิญของรัฐบาลจีนต่อไป

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 892 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 18 + 55 =
ความคิดเห็น :