Bookmark and Share

ตรวจสอบชื่อสปช. ใครคว่ำร่างรัฐธรรมนูญการลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้วยเสียงเห็นชอบ 105 เสียง, ไม่เห็นชอบ 135 เสียง และ งดออกเสียง 7 เสียง  สปช.คนไหนลงมติเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไปตรวจสอบดู

๑. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด – ไม่เห็นชอบ

๒. นายกาศพล แก้วประพาฬ – ไม่เห็นชอบ

๓. นายกิตติ โกสินสกุล – ไม่เห็นชอบ

๔. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ – เห็นชอบ

๕. นายกงกฤช หิรัญกิจ – เห็นชอบ

๖. นายกมล รอดคล้าย – ไม่เห็นชอบ

๗. นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล – ไม่เห็นชอบ

๘. นางกอบแก้ว จันทร์ดี – ไม่เห็นชอบ

๙. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล – เห็นชอบ

๑๐. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ – เห็นชอบ

๑๑. นายกิตติภณ ทุ่งกลาง – ไม่เห็นชอบ

๑๒. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ – ไม่เห็นชอบ

๑๓. นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี – (งดออกเสียง)

๑๔. นายเกริกไกร จีระแพทย์ – เห็นชอบ

๑๕. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง – ไม่เห็นชอบ

๑๖. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส – ไม่เห็นชอบ

๑๗. นายโกเมศ แดงทองดี – ไม่เห็นชอบ

๑๘. นายโกวิทย์ ทรงคุณ – ไม่เห็นชอบ

๑๙. นายโกวิท ศรีไพโรจน์ – ไม่เห็นชอบ

๒๐. นายไกรราศ แก้วดี – เห็นชอบ

๒๑. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ – เห็นชอบ

๒๒. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ – เห็นชอบ

๒๓. พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์ – ไม่เห็นชอบ

๒๔. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา – ไม่เห็นชอบ

๒๕. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ – เห็นชอบ

๒๖. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ – เห็นชอบ

๒๗. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร – ไม่เห็นชอบ

๒๘. นายคณิศร ขุริรัง – ไม่เห็นชอบ

๒๙. นายคำนูณ สิทธิสมาน – เห็นชอบ

๓๐. นายคุรุจิต นาครทรรพ – ไม่เห็นชอบ

๓๑. นายจรัส สุทธิกุลบุตร – เห็นชอบ

๓๒. นายจรัส สุวรรณมาลา – เห็นชอบ

๓๓. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา – ไม่เห็นชอบ

๓๔. นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง – ไม่เห็นชอบ

๓๕. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ – ไม่เห็นชอบ

๓๖. พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข – ไม่เห็นชอบ

๓๗. พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ – ไม่เห็นชอบ

๓๘. ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ – ไม่เห็นชอบ

๓๙. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา – เห็นชอบ

๔๐. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี – เห็นชอบ

๔๑. นางจุรี วิจิตรวาทการ – เห็นชอบ

๔๒. นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน – ไม่เห็นชอบ

๔๓. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ – ไม่เห็นชอบ

๔๔. นายจุมพล รอดคำดี – เห็นชอบ

๔๕. นายจุมพล สุขมั่น – เห็นชอบ

๔๖. นายเจน นำชัยศิริ - ไม่เห็นชอบ

๔๗. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ -ไม่เห็นชอบ

๔๘. พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์ - ไม่เห็นชอบ

๔๙. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง – งดออกเสียง

๕๐. นายจำลอง โพธิ์สุข – ไม่เห็นชอบ

๕๑. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน – ไม่เห็นชอบ

๕๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช – ไม่เห็นชอบ

๕๓. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ – ไม่เห็นชอบ

๕๔. นางชัชนาถ เทพธรานนท์ – เห็นชอบ

๕๕. นายชัย ชิดชอบ – ไม่เห็นชอบ

๕๖. นายชัยพร ทองประเสริฐ – ไม่เห็นชอบ

๕๗. นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ – ไม่เห็นชอบ

๕๘. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช – ไม่เห็นชอบ

๕๙. นายชาลี เจริญสุข – เห็นชอบ

๖๐. นายชาลี เอียดสกุล – ไม่เห็นชอบ

๖๑. นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ – เห็นชอบ

๖๒. พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ – ไม่เห็นชอบ

๖๓. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ – เห็นชอบ

๖๔. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ – เห็นชอบ

๖๕. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์ – ไม่เห็นชอบ

๖๖. นายชูชัย ศุภวงศ์  - เห็นชอบ

๖๗. นายชูชาติ อินสว่าง – เห็นชอบ

๖๘. พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย – ไม่เห็นชอบ

๖๙. นายเชิดชัย วงศ์เสรี – เห็นชอบ

๗๐. นายเชื้อ ฮั่นจินดา – เห็นชอบ

๗๑. นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์ – ไม่เห็นชอบ

๗๒. พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก – ไม่เห็นชอบ

๗๓. นางฑิฆัมพร กองสอน – เห็นชอบ

๗๔. นายณรงค์ พุทธิชีวิน – เห็นชอบ

๗๕. นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร – เห็นชอบ

๗๖. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา – เห็นชอบ

๗๗. นายดิเรก ถึงฝั่ง – ไม่เห็นชอบ

๗๘. นายดำรงค์ พิเดช – ไม่เห็นชอบ

๗๙. นายดุสิต เครืองาม – เห็นชอบ

๘๐. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ – ไม่เห็นชอบ

๘๑. พลเอก เดชา ปุญญบาล – ไม่เห็นชอบ

๘๒. นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล – ไม่เห็นชอบ

๘๓. นางตรึงใจ บูรณสมภพ – (เห็นชอบ)

๘๔. นางเตือนใจ สินธุวณิก – ไม่เห็นชอบ

๘๕. นางถวิลวดี บุรีกุล – เห็นชอบ

๘๖. นายถาวร เฉิดพันธุ์ – ไม่เห็นชอบ

๘๗. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ – เห็นชอบ

๘๘. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง – เห็นชอบ

๘๙. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ – เห็นชอบ

๙๐. นางสาวทัศนา บุญทอง – งดออกเสียง

๙๑. นางทิชา ณ นคร(ลาออก) 

๙๒. นายทิวา การกระสัง – ไม่เห็นชอบ

๙๓. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ – งดออกเสียง

๙๔. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ – ไม่เห็นชอบ

๙๕. นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ – ไม่เห็นชอบ

๙๖. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ – ไม่เห็นชอบ

๙๗. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ – ไม่เห็นชอบ

๙๘. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ – เห็นชอบ

๙๙. นายธวัช สุวุฒิกุล – ไม่เห็นชอบ

๑๐๐. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล – เห็นชอบ

๑๐๑. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร – ไม่เห็นชอบ

๑๐๒. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช – ไม่เห็นชอบ

๑๐๓. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ – เห็นชอบ

๑๐๔. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ – เห็นชอบ

๑๐๕. นายธำรง อัศวสุธีรกุล – ไม่เห็นชอบ

๑๐๖. พลโท นคร สุขประเสริฐ -  เห็นชอบ

๑๐๗. นางนรีวรรณ จินตกานนท์ – เห็นชอบ

๑๐๘. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ – ไม่เห็นชอบ

๑๐๙. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ – งดออกเสียง

๑๑๐. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด – ไม่เห็นชอบ

๑๑๑. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง – ไม่เห็นชอบ

๑๑๒. นายนิพนธ์ คำพา – เห็นชอบ

๑๑๓. นายนิพนธ์ นาคสมภพ – ไม่เห็นชอบ

๑๑๔. นายนิมิต สิทธิไตรย์ – ไม่เห็นชอบ

๑๑๕. นายนิรันดร์ พันทรกิจ – ไม่เห็นชอบ

๑๑๖. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง – ไม่เห็นชอบ

๑๑๗. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ – เห็นชอบ

๑๑๘. นายนำชัย กฤษณาสกุล – ไม่เห็นชอบ

๑๑๙. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ – เห็นชอบ

๑๒๐. นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ – ไม่เห็นชอบ

๑๒๑. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ – เห็นชอบ

๑๒๒. นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ – ไม่เห็นชอบ

๑๒๓. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช – ไม่เห็นชอบ

๑๒๔. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร – เห็นชอบ

๑๒๕. นายประชา เตรัตน์ – เห็นชอบ

๑๒๖. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช – ไม่เห็นชอบ

๑๒๗. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ – เห็นชอบ

๑๒๘. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด – เห็นชอบ

๑๒๙. นางประภาภัทร นิยม – เห็นชอบ

๑๓๐. นางประภาศรี สุฉันทบุตร – ไม่เห็นชอบ

๑๓๑. นายประมนต์ สุธีวงศ์ – เห็นชอบ

๑๓๒. นายประสาร มฤคพิทักษ์ – เห็นชอบ

๑๓๓. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ – ไม่เห็นชอบ

๑๓๔. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ – ไม่เห็นชอบ

๑๓๕. นายประเสริฐ ชิตพงศ์ – ไม่เห็นชอบ

๑๓๖. นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ – ไม่เห็นชอบ

๑๓๗. นายปราโมทย์ ไม้กลัด – เห็นชอบ

๑๓๘. นายปรีชา เถาทอง – เห็นชอบ

๑๓๙. นายปรีชา บุตรศรี – ไม่เห็นชอบ

๑๔๐. พลตำรวจตรี ปรีชา สมุทระเปารยะ – ไม่เห็นชอบ

๑๔๑. นายปิยะวัติ บุญ-หลง – เห็นชอบ

๑๔๒. นายเปรื่อง จันดา – ไม่เห็นชอบ

๑๔๓. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ – เห็นชอบ

๑๔๔. นายพงศ์โพยม วาศภูติ – เห็นชอบ

๑๔๕. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช – เห็นชอบ

๑๔๖. นายพนา ทองมีอาคม – ไม่เห็นชอบ

๑๔๗. นายพรชัย มุ่งเจริญพร – ไม่เห็นชอบ

๑๔๘. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ – ไม่เห็นชอบ

๑๔๙. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช – ไม่เห็นชอบ

๑๕๐. นางพรรณี จารุสมบัติ – เห็นชอบ

๑๕๑. นายพรายพล คุ้มทรัพย์ – เห็นชอบ

๑๕๒. นายพลเดช ปิ่นประทีป – เห็นชอบ

๑๕๓. พลเอก พอพล มณีรินทร์ – ไม่เห็นชอบ

๑๕๔. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป – เห็นชอบ

๑๕๕. นางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร – เห็นชอบ

๑๕๖. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา – เห็นชอบ

๑๕๗. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม – เห็นชอบ

๑๕๘. นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ – ไม่เห็นชอบ

๑๕๙. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา – ไม่เห็นชอบ

๑๖๐. นายไพบูลย์ นิติตะวัน – เห็นชอบ

๑๖๑. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร – เห็นชอบ

๑๖๒. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น – ไม่เห็นชอบ

๑๖๓. นาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์ – ไม่เห็นชอบ

๑๖๔. นางภัทรียา สุมะโน – ไม่เห็นชอบ

๑๖๕. พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ – ไม่เห็นชอบ

๑๖๖. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร – ไม่เห็นชอบ

๑๖๗. นายมนู เลียวไพโรจน์ – ไม่เห็นชอบ

๑๖๘. นายมนูญ ศิริวรรณ – ไม่เห็นชอบ

๑๖๙. นายมานิจ สุขสมจิตร – เห็นชอบ

๑๗๐. นายมีชัย วีระไวทยะ – เห็นชอบ

๑๗๑. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ – ไม่เห็นชอบ

๑๗๒. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา – ไม่เห็นชอบ

๑๗๓. นางสาวรสนา โตสิตระกูล – เห็นชอบ

๑๗๔. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช – เห็นชอบ

๑๗๕. นายวรรณชัย บุญบำรุง – เห็นชอบ

๑๗๖. พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย – ไม่เห็นชอบ

๑๗๗. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา – ไม่เห็นชอบ

๑๗๘. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ – เห็นชอบ

๑๗๙. พลเอก วัฒนา สรรพานิช – ไม่เห็นชอบ

๑๘๐. นายวันชัย สอนสิริ – ไม่เห็นชอบ

๑๘๑. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ – ไม่เห็นชอบ

๑๘๒. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ – ไม่เห็นชอบ

๑๘๓. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ – ไม่เห็นชอบ

๑๘๔. นายวิทยา กุลสมบูรณ์ – เห็นชอบ

๑๘๕. นายวินัย ดะห์ลัน – เห็นชอบ

๑๘๖. นายวิบูลย์ คูหิรัญ – เห็นชอบ

๑๘๗. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ – เห็นชอบ

๑๘๘. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร – ไม่เห็นชอบ

๑๘๙. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร – เห็นชอบ

๑๙๐. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน – ไม่เห็นชอบ

๑๙๑. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ – ไม่เห็นชอบ

๑๙๒. นายวุฒิสาร ตันไชย – เห็นชอบ

๑๙๓. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม – ไม่เห็นชอบ 

๑๙๔. นายศานิตย์ นาคสุขศรี – เห็นชอบ

๑๙๕. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน – เห็นชอบ

๑๙๖. นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ (ใบแดง )

๑๙๗. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ – เห็นชอบ

๑๙๘. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา – ไม่เห็นชอบ

๑๙๙. พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก – ไม่เห็นชอบ

๒๐๐. นายศุภชัย ยาวะประภาษ – เห็นชอบ

๒๐๑. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ – ไม่เห็นชอบ

๒๐๒. นายสมเกียรติ ชอบผล – ไม่เห็นชอบ

๒๐๓. นายสมเดช นิลพันธุ์ - ไม่เห็นชอบ

๒๐๔. นายสมชัย ฤชุพันธ์ – เห็นชอบ

๒๐๕. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ – ไม่เห็นชอบ

๒๐๖. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา – เห็นชอบ

๒๐๗. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ – ไม่เห็นชอบ

๒๐๘. นายสยุมพร ลิ่มไทย – ไม่เห็นชอบ

๒๐๙. นายสรณะ เทพเนาว์ – ไม่เห็นชอบ

๒๑๐. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ – เห็นชอบ

๒๑๑. นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ – เห็นชอบ

๒๑๒. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง – เห็นชอบ

๒๑๓. นายสิระ เจนจาคะ – เห็นชอบ

๒๑๔. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง – ไม่เห็นชอบ

๒๑๕. นางสีลาภรณ์ บัวสาย – เห็นชอบ

๒๑๖. นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ – ไม่เห็นชอบ

๒๑๗. นางสุกัญญา สุดบรรทัด – เห็นชอบ

๒๑๘. นายสุชาติ นวกวงษ์ – ไม่เห็นชอบ

๒๑๙. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง – เห็นชอบ

๒๒๐. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม – เห็นชอบ

๒๒๑. นายสุพร สุวรรณโชติ – ไม่เห็นชอบ

๒๒๒. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว – เห็นชอบ

๒๒๓. พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์ – ไม่เห็นชอบ

๒๒๔. นายสุวัช สิงหพันธุ์ – ไม่เห็นชอบ

๒๒๕. นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ – เห็นชอบ

๒๒๖. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ (ลาออก)

๒๒๗. นายเสรี สุวรรณภานนท์ – ไม่เห็นชอบ

๒๒๘. นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ – เห็นชอบ

๒๒๙. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ – ไม่เห็นชอบ

๒๓๐. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ – ไม่เห็นชอบ

๒๓๑. นายอนันตชัย คุณานันทกุล – ไม่เห็นชอบ

๒๓๒. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล – เห็นชอบ

๒๓๓. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ – ไม่เห็นชอบ

๒๓๔. นายอมร วาณิชวิวัฒน์ – ไม่เห็นชอบ

๒๓๕. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ  - เห็นชอบ

๒๓๖. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย – เห็นชอบ

๒๓๗. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ – ไม่เห็นชอบ

๒๓๘. นายอลงกรณ์ พลบุตร – เห็นชอบ

๒๓๙. นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล – เห็นชอบ

๒๔๐. นางอัญชลี ชวนิชย์ – ไม่เห็นชอบ

๒๔๑. พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์ – ไม่เห็นชอบ

๒๔๒. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย – ไม่เห็นชอบ

๒๔๓. นายอำพล จินดาวัฒนะ – งดออกเสียง

๒๔๔. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง – ไม่เห็นชอบ

๒๔๕. นายอุดม ทุมโฆสิต – เห็นชอบ

๒๔๖. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ – ไม่เห็นชอบ

๒๔๗. นางอุบล หลิมสกุล – เห็นชอบ

๒๔๘. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ – งดออกเสียง

๒๔๙. นายเอกราช ช่างเหลา – ไม่เห็นชอบ

๒๕๐. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ – เห็นชอบ

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1523 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 28 + 69 =
ความคิดเห็น :