Bookmark and Share

กอท.ลุยแก้ปัญหาภาคใต้ ใช้ “ฮาลาล” เป็นแนวทางขับเคลื่อน

กอท.จับมือกอจ. – ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการ “เทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้” นำหลักเศรษฐกิจอิสลามแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทางคณะกรรมการกลางอิสลาม

แห่งประเทศไทย (กอท.) คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอจ.)ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันจัด มีการจัดโครงการ “เทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2558 โดยมีนายอาศิสพิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี มีคณะกรรมการกลางอิสลามกลางฯ จากทั่วประเทศ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ อิหม่ามจากทุกมัสยิด เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน 

รศ.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดงานเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่ความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ด้าน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางฯ กล่าวว่า งาน “เทศกาล นานาชาติฮาลาลชายแดนใต้” เกิดจากการหารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่รัฐบาลเลี้ยงละศีลอดที่ทำเนียบรัฐบาลต้องการให้คณะกรรมการกลางฯ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการกลางฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ โดยจะใช้แนวทางของฮาลาลในการแก้ปัญหาและเป็น การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

“อินโดนีเชีย แก้ปัญหาภายในเรื่องอาเจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขมรแก้ปัญหาเขมร 4 ฝ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนที่เขามีนายกฯ 2 คน เราก็หัวเราะกัน แต่ตอนนี้บ้านเมืองของเขาสงบเรียบร้อย เวียดนามไม่มีปัญหา เวียดนามเหนือเวียดนามใต้แล้ว ฟิลิปปินส์ แก้ปัญหาเกาะที่มินดาเนาเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือแต่ประเทศไทย ที่ยังมีปัญหาความไม่สงบ ซึ่งเราจะต้อง ร่วมมือกันแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาในภาคใต้เกิดมาแล้ว 3 ชั่วอายุคน เพราะไม่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ในเรื่องการปฏิบัติต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งการออกระเบียบ การส่งบุคคลมาทำงานในพื้นที่ การจัดเก็บภาษี ส่งผลให้เกิดปัญหามาจนถึงปัจจุบัน หากนับจากปี 2547 ที่เกิดความรุนแรง มีการใช้งบประมาณ 300,000 ล้านบาท มีผู้เสียชีวิต 6,000 คน เด็กกำพร้า
นับ 10,000 คน และหญิงหม้ายอีกจำนวนมาก เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมมือกัน การจัดงานก็เพื่อผลักดันให้เกิดสินติสุขอย่างแท้จริง” พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าว

พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าวว่า ในงานมีอิหม่ามจากทุกมัสยิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน มีการเสวนาหาทางออกแก้ปัญหา 3 จังหวัด การเสวนาสร้างศักยภาพธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม งานคุ้มครองผู้บริโภค การจัดนิทรรศการ และการออกบูธของผู้ประกอบการฮาลาลในพื้นที่ ประมาณ 200 บูธ ขณะที่ รศ.วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการกลางฯ และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดโครงการ “เทศกาลนานาชาติ ฮาลาลชายแดนใต้” ไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐเลย แต่ใช้งบประมาณของคณะกรรมการกลางอิสลามฯ ซึ่งการนำผู้นำศาสนา กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม มาร่วมแก้ปัญหา เพราะเป็นผู้นำที่ชาวบ้านเข้าถึงได้ง่าย จะเห็นได้ว่าเวลาพี่น้องมุสลิมมีปัญหาจะไปปรึกษาหารือกับอิหม่ามเป็นอันดับแรก มีน้อยที่จะไปหากำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่รัฐ อิหม่ามจึงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงต่อพี่น้องมุสลิม และครอบคลุมทุกพื้นที่เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายและเป็นคนในพื้นที่ๆ รู้จัก คนทุกคน ใครเป็นใครทำอะไรจะรู้หมด 

“การนำเรื่องฮาลาลมาเป็นแนว ทางในการแก้ปัญหา เพราะเป็นแนว ทางที่อยู่ในวิถีปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมอยู่แล้ว แต่จะต้องส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ให้เกิดการอยู่ดีกินดี โดยจะมีอิหม่ามมีมัสยิด เป็นฝ่ายขับเคลื่อนให้คำปรึกษา การจัดงานเป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้แนวทางนี้ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะต้องทำงานกันอีกมาก ต่อไป จะต้องเข้าไปหาอิหม่ามในแต่ละท้องที่พบปะพูดคุย ให้เกิดความเข้าใจกัน” รศ. ดร.วินัย กล่าวว่า ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หากชาวบ้านมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดี ก็จะเป็นการแก้ปัญหาอื่นได้ไปในตัวด้วย สำคัญจะต้องให้การศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เหมือนอย่างญี่ปุ่ที่มีความเจริญมาจากผู้ประกอบการขนาดเล็ก ระดับกลางมีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการขับเคลื่อนมากกว่า 90% เราคิดว่าองค์กรขนาดใหญ่ อย่างโตโยต้า หรือฮอนด้า จริงๆ แล้วไม่ใช่ แต่ความเจริญมาจากชาวบ้านทีมีความเข้มแข็ง มีความเชี่ยวชาญในการผลิต และการทำตลาด การแลกเปลี่ยนระหว่างกัน กระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเราจะต้องทำให้ชาวบ้านมีความเข้มแข็งให้ได้ งาน “เทศกาลนานาชาติฮาลาล ชายแดนใต้” มีการเสวนาให้ความรู้ในหลายภาคส่วนตลอด 3 วันของการจัดงาน มีการแนะแนวทาง การสร้างศักยภาพแบรีนด์ฮาลาลไทยฮาลาลโลก โดยมีรศ.ดร.อิสมาแอล อาลี ประธานกก.ฝ่ายฮาลาล กรรมการกลางฯ ให้คำแนะนำในตลาดฮาลาลไทยในตลาด ร่วมกับนายอับดุลกอเดย์ ยูโซะ รองประธานหอการค้าจังหวัดยะลามีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมน ตรีของกัมพูชา พูดเรื่องวิถีชีวิตมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับที่ปรึกษาด้านศาสนาของนายกรัฐมนตรี มาเลเซีย รวมทั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุฬานนท์ องคมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ เดินหน้าประเทศไทยสู่สันติภาพชายแดนใต้ พูดถึงการขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขโดยมีองค์กรศาสนาเข้าร่วม และมีนักการเมืองในพื้นที่ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีตรมช.ศึกษาธิการและนายถาวร เสนเนียม อดีตรมช.มหาดไทย เข้าร่วม 

การเข้ามาร่วมแก้ปัญหาภาคใต้ เป็นมิติใหม่ของการแก้ปัญหาในเชิงรุก เพราะที่ผ่านมา คณะกรรมการกลางฯ และองค์กรด้านศาสนา ทำงานด้านศาสนาเป็นหลัก ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ปัญหามากนัก แต่การขับเคลื่อนแก้ปัญหาก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ๆ มีอยู่ คือ การนำหลักศาสนา อย่างฮาลาล เข้ามาช่วยสร้างเสริมกระตุ้นศักยภาพทางเศรษฐกิจ สร้างวิถีชีวิตที่ฮาลาลให้กับสังคมภาคใต้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจับตา แม้แนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ยังไม่ชัดเจนมากนัก 

หมายเหตุุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกันยายน 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 683 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 41 + 4 =
ความคิดเห็น :