Bookmark and Share

ไทยรัฐ-อีดิ้ลอัฎฮา ทำไมกลายเป็น “บูชายัญ”ตามที่นสพ.ไทยรัฐรายงานข่าวจากเอเอฟพีเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2558 ว่า พ่อค้าล้างหน้าอูฐขณะรอให้คนมาซื้อที่ตลาดค้าสัตว์เมื่อ 20 ก.ย. ก่อนถึงเทศกาลอีดิ้ลฟิตรี หรือเทศกาลบูชายัญ ซึ่งหมายถึงสิ้นสุดการถือศีลอดรอมฎอน ซึ่งคลาดเคลื่อนจากบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม กรณีดังกล่าวมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติชี้แจงว่า วันอีดิ้ลฟิตรีหรือวันที่สิ้นสุดการถือศีลอดให้กระทำในช่วงเดือนรอมฎอนของทุกปี ซึ่งปีนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ส่วนวันอีดิ้ลอัฏฮานั้นจะตรงกับวันที่ 10 ซุลฮิจญะฮฺ (เดือนปฏิทินอาหรับ) จะมีการเชือดสัตว์พลี (กุรบาน) จึงไม่ได้เรียกว่าวันอีดิ้ลฟิตรี แต่ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติคือวันอีฏิลอัฎฮา คือวันที่ 24 ก.ย.2558

การเชือดสัตว์พลี (กุรบาน) ในช่วงวันอีดิ้ลอัฏฮา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสวงหาความเมตตาจากพระเจ้า อันเนื่องมาจากการที่ผู้เชือดสัตว์ได้ทำการแจกจ่ายเนื้อสัตว์ที่เชือดให้กับเพื่อนบ้านและประชาชนในหมู่บ้านที่มีความขัดสน เป็นความเอื้อเฟื้อแก่คนยากไร้และคนที่ขัดสน และเป็นการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกในสังคมมุสลิมให้เกิดความมั่นคงเหนียวแน่นอันเนื่องจากการได้รับมอบอาหารที่ดีให้แก่กัน การบูชายัญจึงเป็นการกระทำที่ผิดต่อหลักการศาสนาอิสลามและคำสั่งของพระเจ้าในคัมภีร์อัลกุรอานไม่มีคำสอนให้มนุษย์เชื่อเรื่องเทพเจ้าและการเชือดบูชายัญแต่อย่างใด

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกันยายน 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 848 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 67 + 5 =
ความคิดเห็น :