Bookmark and Share

ขำไม่ออก!สถานฑูตซาอุฯ จัดสัมมนาอิสลามทางสายกลาง


ขำไม่ออก!สถานฑูตซาอุฯ จัดสัมมนาอิสลามทางสายกลางที่เชียงใหม่

28 พ.ย.58 เวลา 09.30ื น.ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ คณะทำงานเผยแพร่ศาสนา (ดาอีย์) สถานฑูตซาอุดี้อารเบีย จัดโครงการ สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "อิสลามสายกลางตามแนวทางอัลกุรอ่านและแบบฉบับของท่านศาสดา กับ บริบทสังคมที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน โดยมี ท่านชัยค มุฮัมมัด มูฮัมมัดอลี อัลบัสยูนีย์ อ.จาก ม.อัซฮัรประเทศอียิปต์ ประจำโรงเรียนจิตต์ภักดี อัลเชิญคัมภีร์กุรอ่าน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายกวินธร วงค์ลือเกีรยติ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานภาษาไทย อ.มุหำมัด บินต่วน หัวหน้าดาอีย์ภาคเหนือ ประธานจัดงาน กล่าวรายงานเป็นภาษาอาหรับ โดยมี ฯพณฯ อุปฑูต ประจำสถานฑูต ซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย เปิดการสัมมนา 

ภาคการบรรยายให้ความรู้ ผศ.ดร.อับดุลลอฮ์ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา บรรยายเรื่อง "อิสลามสายกลางตามแนวทางอัลกรุอ่านและแบบฉบับท่านศาสนดา กับบริบทสังคมที่หลากหลายในปัจจุบัน" 
ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และศิษย์เก่า ม.ฟาฏอนี ใ้หความรู้ เรื่อง " บทบาทสังคมอิสลามในเวทีอาเซียน"

การจัดสัมนาในคร้่้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้หลักการเผยแพร่ตามแนวทางอิสลามที่ยึดหลักทางสายกลาง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และทิศทางที่ชัดเจน ในการเผยแพร่ อีกทั้งยังได้นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานศาสนาและสร้างเครือข่ายสู่ประชาคมอาเซี่ยน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประด้วย กลุ่มผู้นำศาสนาในแต่ละมัสยิดในพื้นที่ภาคเหนือ ครูสอนศาสนา และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนศาสนาอิสลามภาคเหนือ คนทำงานศาสนาภาคเหนือ และศิษย์เก่าในประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยซาอุดี้อารเบีย ร่วมทั้งหมดจำนวนกว่า 200 คน โดยคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์จากวิทยากรที่ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานศาสนาทั้งในและระดับประเทศ ตลอดจนถึงระดับภูมิภาคอาเซี่ยน เพื่อนำไปผนวกพัฒนาเปฯยุทธศาสตร์ในการทำงงานศานนาโดยยึดหลักสายกลาง สู่กลุ่มเป้าหมายด้วยแผนปฏิบั้ติงานที่มีคุณภาพ เพื่อหวังความเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮาฯ 
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2755 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 20 + 57 =
ความคิดเห็น :