Bookmark and Share

ดาอิชและความเสื่อมโทรมของกระแสสะละฟียฺ


 โดย เมาลานา สัลมาน อันนัดวียฺ

(บทความนี้ คัดมาจากส่วนหนึ่งจากบทความที่เมาลานา สัลมาน อันนัดวียฺ ได้เขียนถึงดาอิช ซึ่งท่านสรุปว่า ดาอิชนั้นไม่ได้มาจากการสร้างของอเมริกา แต่มาจากความเลยเถิดของ "สะละฟียะฮฺ" ที่เกิดขึ้นในทศวรรษหลัง ๆ อันสืบเนื่องจากปัญหาการศึกษาของซาอุฯ ที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงแต่ปรากฎสายใช้ความรุนแรง อย่างดาอิชที่สืบจากกออิดะฮฺ ยังได้พูดถึงสายอื่น ๆ อย่างสายความคิดอย่าง “มะดาคิละฮฺ” และสายการเมืองอย่าง “พรรคนูร” อีกด้วย บทความนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อโจมตีกระแสที่เรียกว่า “สะละฟียะฮฺ” โดยรวม เพียงต้องการพูดความจริงของการแตกแถวสะละฟียฺทีมาจากความเสื่อมโทรมและเลยเถิดในช่วงหลัง ๆ นี่เอง ... ดังที่เมาลานา สัลมาน อันนัดวียฺ ได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งขอคัดมาบางส่วน ดังต่อไปนี้)

...............

เราไม่อาจเลี่ยงที่จะต้องยอมรับความจริงอันขมขื่นว่า ไม่มีข้อสงสัยใดๆ เลยว่า สะละฟียะฮฺ(แบบที่มีปัญหาดังที่กล่าวมา) ได้ก่อเกิดขึ้นใจกลางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของซาอุฯ ได้รับการเลี้ยงดูด้วยน้ำนมแห่งความแข็งกร้าว ความสุดโต่ง ความรุนแรง การประณามด่าว่า และการสาปแช่ง ที่กระทำต่อบรรดานักนิติศาสตร์และอุละมาอ์แห่งสัจจะที่มีความโดดเด่นทั้งหลาย และมีการตักฟีร(การชี้ขาดว่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา)การตัฟสีกฺ(การชี้ขาดว่าเป็นคนชั่ว) ต่อคนมุสลิมโดยทั่วไปอีกด้วย สำหรับขบวนการสะละฟียะฮฺเช่นนี้นั้น แบ่งเป็น 3 ทิศทาง อันที่เป็นที่รู้จักกันอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

1) ทิศทางที่หนึ่ง เป็นทิศทางทางความคิดและหลักยึดมั่น ซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกนำเสนอออมาจากมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะฮฺเป็นการเฉพาะ โดยผู้นำของแนวนี้คือ รอบีอฺ บิน ฮาดียฺ อัล-มัดเคาะลียฺ เป็นหัวแถวของพวกตักฟิรียฺ และกุล่มผู้สนับสนุนแนวนี้ได้ทำการตักฟิรอุละมาอ์โดยรวม หรืออย่างน้อยที่สุดได้ทำการตับดีอฺ(การชี้ขาดว่าคนกระทำบิดอะฮฺ) และยังได้บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้เบี่ยงเบนจากสัจธรรมและหลงผิด เป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ว่า กระทำต่อผู้คนในแนวอัชอารียะฮฺ มาตูรีดียะฮฺ หรือต่อผู้เล่าเรียนทั้งหมดซึ่งเป็นอุละมาอ์ นักตัฟซีร ฟุเกาะฮาอ์จำนวนมากของอัชอารียะฮฺและมาดูริดียะฮฺ

เช่นเดียวกับที่พวกเขาได้ทำการตับดีอฺ(กล่าวหาว่ากระทำบิดอะฮฺ)และตัฟสีกฺ(กล่าวหาว่าเป็นคนชั่ว) ต่อขบวนการอิสลามโดยรวม ดังเช่น ต่อญะมาอะฮฺตับลีฆฺ, ญะมาอะฮฺ อิสลามียะฮฺ(ก่อตั้งโดยเมาลานา เมาดูดียฺ)และอัลอิควาน อัสมุสลิมูน เช่นเดียวกันที่พวกเขาได้ตักฟีร(หรือตับดีอฺ)ต่ออบุล หะสัน อันนัดวียฺ ต่ออบุล อะอฺลา อัลเมาดูดียฺ ต่อหะสัน อัลบันนา (บางคนได้เขียนหนังสือถึง 800 หน้า เพื่อตักฟีรอบุล หะสัน อันนัดวียฺ) ...

2) ทิศทางที่สองของสะละฟียะฮฺ คือทิศทางทางการเมือง ดังที่ได้ปรากฏขึ้นในอิยิปต์ในรูปแบบของ “พรรคนูร” ที่เป็นภาพอาชญกรรมที่น่าเกลียด เมื่อพวกเขาลงสู่สนามการเมือง พวกเขาได้ก้าวไปถึงเก้าอี้และอำนาจ ด้วยการร่วมมือกับอิควาน แต่เมื่อเกิดการรัฐประหารโดยกองทัพที่ชั่วร้ายและเจ็บแสบ ภายใต้การชี้นำจากสหรัฐ อิสราเอล และความช่วยเหลือจากซาอุฯ เพื่อหยุดรัฐบาลอิควาน และให้อำนาจแก่กลุ่มอาชญกรรมพวกนี้ ดังนั้น สะลาฟียฺ เหล่านี้ก็ฉกฉวยโอกาสร่วมกับนายพลซีซี โดยได้เข้าร่วมและเห็นพ้องกับอาชญกรรมของซีซีในการสังหารอิควานและผู้นิยมอิสลามอื่น ๆ ...

3) ทิศทางที่สามของขบวนการสะละฟียะฮฺที่สุดโต่งนี้ คือแนวทางแบบใช้กำลังแบบกองทัพ และเป็นแนวทางที่ถูกเรียกว่า “ดาอิช” ตามที่พวกเขาอ้างว่าได้ใช้หลักการจากกิตาบุลลอฮฺและสุนนะฮฺ พวกเขาเชื่อว่าเป็นหลักศรัทธาของอะฮลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ที่สำคัญพวกเขาได้อ้างอิงเรื่องพวกนี้ไปที่อิหม่ามอิบนุ ตัยมียะฮฺ และอิหม่ามมุฮัมมัด บิน อับดุล วะฮฮาบ สิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนในแถลงการณ์และเอกสารต่าง ๆ ของพวกเขา ประมาณกันว่าเยาวชนซาอุฯ ที่เข้าร่วมกับพวกเขามีสองหมื่นห้าพันคน ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในซาอุฯ และได้ยึดหลักศรัทธาอัลวะลาอ์ วัลบะรออ์(การเป็นพันธมิตรระหว่างผู้ศรัทธาและการร่วมต้านผู้ปฏิเสธ) ซึ่งพวกเขากลับใช้มันต่อบรรดามุสลิมด้วยกันเป็นพวกแรก

ความเข้าใจนี้บางทีพวกเขาได้ยึดมันมานั้น แม้ว่าพวกเขาจะอ้างว่าเป็นอะฮลุสสุนนะฮฺก็ตาม แต่มันเป็นแนวทางแบบ “เคาะวาริจญ” ซึ่งไม่เพียงต่อต้านผู้ปกครองต่าง ๆ เท่านั้น พวกเขายังเป็นคอวาริจญ์ที่ต่อต้านต่อกลุ่มต่าง ๆ องค์กรอิสลามทั้งหลาย พวกเขายังได้ระบุว่า มุรสียฺที่ประชาชนอิสลามรักนั้นเป็นมุรตัด พวกเขายังระบุว่าออรดูฆอนซึ่งประชาชนอิสลามได้ให้เกียรตินั้นว่ามุรตัด พวกเขายังได้ระบุว่าพวกนักปกครองซาอุฯนั้นเป็นฏอฆูต และอุละมาอ์ซาอุฯนั้นเป็นอุลามาอ์ของพวกผู้มีอำนาจ พวกเขายังได้แสดงความเป็นศัตรูต่อซาอุ ต่อประเทศอาหรับทั้งหมด ไม่ว่าเป็นผู้ปกครอง อุละมาอ์ และกลุ่มต่าง ๆ ...
.

.......................................................
ถอดความจากส่วนหนึ่งจากบทความของเมาลานา สัลมาน อันนัดวียฺ
........................................................

บทความของเมาลานาสัลมาน แสดงให้เห็นรากเหง้าปัญหาจากภายในโลกมุสลิม อันเกิดมาจากการให้ความคิดที่เลยเถิด ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่อ้างยังอิหม่ามทั้งหลาย ไม่ใช่แค่พวกที่อ้างต่ออิหม่ามอิบนุตัยมียะฮฺและอิหม่ามอิบนุ อับดุลวะฮฮาบเท่านั้น แม้แต่พวกที่อ้างอิหม่ามชาฟีอียฺและอิหม่ามอัชอารียฺ อย่างกลุ่มอะหฺบาชในเลบานอน ก็มีพฤติกรรมเลยเถิดในการตักฟิรนี้เช่นกัน ... บทความนี้เป็นการพูดถึงความจริงเพื่อเรียกร้องให้ให้มีการปฏิรูป (Reform) และสร้างโลกอิสลามขึ้นบนแนวคิดแห่งวะสะฏียะฮฺ(สายกลาง) ที่เน้นแนวทางสมดุลตามเจตนาดั้งเดิมของอิสลามในยุคแรก(สลัฟ)อย่างแท้จริง
........................................................

https://www.facebook.com/Ghurabaa/photos/a.305281359574367.48401.305266096242560/650094315093068/?type=3&theater บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 722 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 3 + 98 =
ความคิดเห็น :