Bookmark and Share

ผลักดันกีฬาชุมชน 4 ศาสนาอยู่ร่วมสันติ


สสม.ภาคเหนือผลักดัน “กีฬาชุมชนวันเด็ก” ดึงชาวบ้านในชุมชน 4 ศาสนาร่วมสร้างสัมพันธ์ด้านสุขภาพสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

สถานการณ์ของสถาบันครอบครัวของผู้คนในปัจจุบันที่จะต้องดำเนินชีวิตบนกระแสแห่งวัตถุนิยมและบริโภคนิยม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานการณ์ภายนอกครอบครัวจึงมีอิทธิพล ต่อครอบครัว ในขณะที่หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ตัดสินที่จะมีส่วนร่วมรับมือกับสถานการณ์ภายนอกเช่นไร บทบาทของสมาชิกครอบครัว ที่จะเชื่อมต่อกับชุมชนเป็นอย่างไร การทำให้ สมาชิกในชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่เพิ่มความผูกพันเคารพรักและเอื้ออาทรต่อกัน เป็นเหตุทำให้สมาชิกในชุมชนมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการแสดงพฤติกรรม การสื่อความหมาย มีส่วนร่วมปรึกษาหารือตัดสินใจและทำกิจกรรมในบรรยากาศที่สงบสุข จริงใจต่อกัน 

ชุมชนย่านวัดเกต เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายที่แตกต่างกันในการนับถือศาสนาถึง 4 ศาสนาในชุมชน แต่ความแตกต่างก็หาได้ทำให้ผู้คนในพื้นที่แตกแยก กันไม่ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัต-ตักวา คณะกรรมการชุมชนบ้านวัดเกต ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จึงร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ และงานวันเด็กย่านวัดเกต ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมเปิดงาน 

มีอิหม่ามศุภมิตร ฟูอนันต์ อิหม่ามมัสยิดอัต-ตักวา เป็นผู้กล่าวรายงาน “กีฬาชุมชนสัมพันธ์และวันเด็กมัสยิดอัต-ตักวา” จัดการแข่งขันประเภทกีฬาสากล อันประกอบด้วย ฟุตซอล บาสเก็ตบอลและกีฬาพื้นบ้านเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในสภาวะการณ์แห่งความวิตกกังวล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี และมีอารมณ์ที่มั่นคง 

นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกันในชุมชน และภายนอกชุมชน
โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ ในระดับชุมชน การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมวันเด็ก ยังช่วยเชื่อมสัมพันธ์อันดีซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 

ขอแสดงความชื่นชมในความต้้งใจของทางมัสยิดอัต-ตักวา ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร และสัปบุรุษในชุมชน โดยจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้ สัปบุรุษ สมาชิกในชุมชน เด็ก เยาวชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คนในครอบครัว ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมายทุกท่านได้รับประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว ความสนุกสนานรื่นเริงยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจการการประกอบกิจการงานในชีวิตประจำวันอีกด้วย
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 530 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 20 + 32 =
ความคิดเห็น :