Bookmark and Share

รู้จักเราศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ สสม.เพื่อสุขภาวะคนเหนือศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ ทำงานภายใต้แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย หรือ หลายท่านอาจรู้จักกันในนาม สสม. ซึงเป็นองค์กร ที่ขับเคลื่อนในเรื่องสุขภาวะของพี่น้องมุสลิมดำเนินการมาเป็นปีที่ 12 แล้ว และเราก็มั่นใจว่า องค์กรมุสลิมแห่งนี้ เป็นองค์กรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมมุสลิมทั่วทุกภูมิภาคในด้านสุขภาวะหลายเรื่องที่ผ่านมาและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ศูนย์กิจกรรมกรรมภาคเหนือ เกิดขึ้นมาพร้อมกับแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มีผู้ทรงความรู้ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมมุสลิมเข้ามาร่วมผลักดันการจัดการบริหารศูนย์ฯ ที่ผ่านมาหลายท่าน ผ่านปัญหา อุปสรรค์ ความสำเร็จมากมาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนที่อยากจะเห็นสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่มีคุณภาพในเรื่องของสุขภาวะ 
เราจึงยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ สสม.ภาคเหนือ จึงเป็นที่รู้จักและถูกยอมรับของมวลมหามุสลิมในพื้นที่

เราคือหน่วยงานที่ประสานงานในเรื่องกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งองค์กรที่เป็นมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หาความร่วมมือในส่วนที่เราสามารถทำได้หากกิจกรรมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เราได้การรับรองจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
เรามีส่วนร่วมผลักดัน โครงการกองทุนซะกาต ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จนเกิดเป็นกองทุนระดับจังหวัดที่มีการจัดการอย่างมีระบบ ข้อมูล สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ทั้งผู้รับและผู้ให้ 
- โครงการคลังสมองสร้างสุข ซึ่งเราสามารถรวบรวมผู้ที่มีคุณวุฒิ ภูมิปัญญา จัดตั้งเป็นชมรมคลังสมองฯ 
- โครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะ เพื่อการพัฒนาโดยคัดเลือกมัสยิดที่มีศักยภาพที่พร้อมพัฒนาในหลายๆ ด้าน สู่มัสยิดตัวอย่าง อันเป็นแบบอย่าง ที่ชุมชนทั่วประเทศ สามารถมาเก็บความรู้ศึกษาดูงาน ปัจจุบันศูนย์กิจกรรมภาคเหนือเลือกมัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่ เป็นมัสยิดนำร่อง 
- โครงการมัสยิดครบวงจร เป้าหมายให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกด้าน ทั้งสังคมและศาสนา เป็นที่พึ่งพาของชุมชนอย่างแท้จริง
- โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ ได้ประกาศเจตนารมณ์มัสยิดปลอดบุหรี่ พร้อมกันสามจังหวัด อันประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงรายและจังหวัดตาก และจำนวนมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการอีก ประมาณ สามสิบมัสยิด และยังมีงานส่วนอื่นๆ มากมายที่ศูนย์
กิจกรรมฯ ผลักดัน ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ปัจจุบันเรามีทีมทำงานประจำที่ผลักดันกิจกรรมพร้อมให้คำปรึกษา และทำงานให้กับสังคมตามกำลังความสามารถดังนี้

น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ
ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ เบอร์โทรติดต่อ
081-681 7868
นายชุมพล ศรีสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ เบอร์โทรติดต่อ 089-636 3296
น.ส.สุทธิดา วิชัยชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินภาคเหนือ เบอร์โทรติดต่อ 089-956 1468

สำนักงานตั้งอยู่ อาคารดารุตตักวา เลขที่ A 102 ซอย 1 (ถนนหน้าวัดเกต) ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 052- 089-119

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2559

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 538 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 58 + 50 =
ความคิดเห็น :