Bookmark and Share

ดร.สุรินทร์ เตือนอนาคตโลกจะต้องขัดแย้งมากขึ้น ต้องใจกว้างรับความแตกต่าง


อดีตเลขาธิการอาเซียน ชี้อนาคตโลกจะวุ่นวายขัดแย้งและเผชิญหน้ากันมากขึ้น  ทุกจะต้องเปิดโลกทัศน์ให้กว้างยอมรับความแตกต่าง

วันที่ 18 มีนาคม มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แห่งสหรัฐอเมริกา ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคีชั้นนำจากทั่วเอเชีย จัดการประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 12-20 มี.ค. 59 ภายใต้แนวเรื่อง “ความเสมอภาค ขันติธรรม และ เสรีภาพ : บทบาทของวัฒนธรรมและนโยบายด้านต่างๆต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์” (Equality, Tolerance and Freedom: The Effect of Culture and Policy in a Globalized World)ตามโครงการ Harvard College in Asia Program (HCAP) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆในแต่ละภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวปาฐกถาพิเศษใน ในหัวข้อ “ความสำคัญ และคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์” (The Significance of Cultural Understanding in a Globalized World) มีนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และจากสถาบันต่างๆ ผู้แทนสถานทูต ผู้แทนภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจจากหลายอาชีพเข้าร่วมรับฟัง 

ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า ขอใช้โอกาสนี้สร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำในอนาคตว่าในอดีตกาลก่อนที่โลกจะเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์และยุคสารสนเทศ กลุ่มอารยธรรมและชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยกันอยู่อย่างเอกเทศ การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความไม่สะดวก แต่ในยุคของการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารอย่างในปัจจุบันนี้ คนทั่วโลกสามารถมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน ไปมาหาสู่ กันได้อย่างง่ายดายเสมือนอยู่ใกล้กันมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง การเห็นต่าง หรือการเผชิญหน้าและความรุนแรงก็เกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยขึ้นเช่นกัน

"เราจึงจำเป็นต้องเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้น ยอมรับ เคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้คุณค่าในความแตกต่างในหมู่มนุษย์ หากมนุษย์ 7.3 พันล้านคนบนโลกใบนี้ไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวิถีชีวิตที่เคยอยู่กันอย่างโดดเดี่ยวแปลกแยกระหว่างกันในอดีต อนาคตข้างหน้าของสังคมโลกจะเต็มไปด้วยความขัดแย้ง การกระทบกระทั่งและความวุ่นวาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็จะกลายเป็นประเด็นปัจจัยที่ทวีความรุนแรงขยายวงแตกแยกมากยิ่งขึ้น" ดร.สุรินทร์ กล่าว 

ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า ขอย้ำให้เยาวชนเหล่านี้ลองจิตนการถึงโลกที่ “ร้อน แบนราบ และ แออัด” (Hot, Flat and Crowded) ดังที่ ธอมัส ฟรีดแมน (Thomas Friedman) คอลัมนิสต์ชื่อดังของหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทม์ส ได้เคยอธิบายไว้ว่า เมื่ออุณหภูมิผิวโลกร้อนขึ้นอันเนื่องมาจากการทำลายสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (Hot) ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจจะทำให้คน สินค้า การบริการ และเงินทุน ไหลไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นเสมือนหนึ่งไม่มีพรมแดน (Flat) ขณะเดียวกันประชากรโลกก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น (Crowded) ในสภาวะเช่นนั้นแต่ละรัฐประชาชาติ (Nation States) จะต่อสู้แก่งแย่งกันเพื่อรักษาปกป้องและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของตนเอง แข่งขันกันเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัดและมีแต่จะร่อยหรอลงไปทุกวัน โลกนี้คงเต็มไปด้วยความวุ่นวายโกลาหลอย่างมาก “พวกเราทุกคนคงไม่มีใครอยากจะส่งผ่านโลกแห่งความวุ่นวายนี้เป็นมรดกไปสู่ลูกหลานในอนาคต”

ทางที่ดีที่สุดที่เราจะเตรียมพร้อมเพื่อเดินหน้าสู่อนาคตนั้นก็คือการร่วมมือกันสร้าง “จิตสำนึกแห่งประชาคมโลก” (Global Consciousness) หรือ “ความตระหนักรู้ถึงการมีชะตาเดียวกันของมวลมนุษยชาติ” (Global Awareness) ขึ้นมาในหมู่ประชากรโลก 7.3 พันล้านคนบนดาวเคราะห์เล็กๆใบนี้ และเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของโลกใบนี้ร่วมกัน จะต้องร่วมมือกันพิทักษ์และอนุรักษ์ “บ้านน้อยหลังนี้” ด้วยกัน


ในประเทศไทย ซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคม ตลอดจนวิถีชีวิต ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาแห่งพุทธศาสนา จึงมีแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Philosophy - SEP) เพื่อนำสังคมไทยให้หลุดพ้นไปจากวัฏจักรของความฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความไม่เสมอภาคในสังคม (Inequity) และแนวปรัชญาดังกล่าวได้ชี้นำให้สังคมไทยเลือกทางเดินในสายกลาง (Middle Path) รู้จักพอประมาณ (Moderation) มีเหตุผล มีสติ (Rational) และมีภูมิคุ้มกันให้แก้ตนเอง (Immunity) เพื่อรับมือกับการวิกฤตการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นและจะมีผลกระทบต่อตัวเรา ไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆจากภายนอก โดย แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้องค์พระประมุขได้พระราชทานให้กับคนไทยในช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียอย่างรุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2540 (Asian Financial Crisis)

ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า ‘แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ เป็นทางเลือกหนึ่งและเป็นมาตรการที่จะรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆที่ประชาคมประสบอยู่ เช่นปัญหาโลกร้อน การสูญเสียและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมโลก ความยากจน ความไม่เสมอภาค ความขัดแย้ง ความรุนแรง อันเป็นที่มาของยุทธศาสตร์โลกแนวใหม่ที่เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ” (UN Global Agenda for Sustainable Development Goals - SDGs)

การจัดงาน HCAP ในปีนี้ก็มีการวางเป้าหมายคล้ายคลึงกัน กล่าวคือเพื่อหามาตรการระยะยาว เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่ออนาคตของมนุษยชาติที่มั่นคงและยั่งยืน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกจึงได้ริเริ่ม และส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน โดยให้ความสำคัญถึงบทบาทของวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่หลากหลายในทวีปเอเชียต่อการรวมตัวกันแก้ปัญหาของประชาคมโลก ทวีปเอเชียได้กลายเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยผู้บริหาร และนักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตระหนักว่า ชาวตะวันตกส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักและเข้าใจในวัฒนธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต และอารยธรรมที่หลากหลายของประเทศต่างๆ ในเอเชีย จึงจัดให้มีโครงการในลักษณะเดียวกันกับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอีก 7 เมืองใหญ่ ได้แก่ ฮ่องกง ดูไบ อิสตันบูล มุมไบ โตเกียว โซล และสิงคโปร์ โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และสถาบันการศึกษาเจ้าภาพ ได้รับการตอบรับสนับสนุนพร้อมให้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในแต่ละเมืองจนประสบความสำเร็จอย่างดีตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

"ผมขอแสดงความยินดี และชื่นชมต่อผู้นำนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และคณาอาจารย์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของความคิดริเริ่ม HCAP นี้ และประสบความสำเร็จในการนำโครงการดังกล่าวมาจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร แม้ว่าจะเป็นงานที่ท้าทาย ต้องทุ่มเทและมีรายละเอียดในการบริหารจัดการมากมาย เพราะเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน หลายหน่วยงาน และ หลายเชื้อชาติ อีกทั้งยังจำเป็นต้องแข่งขันกับหลายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆในเอเชีย แต่จุฬาลงกรณ์ก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับคัดเลือกให้จัด HCAP-Bangkok 2016 อีกครั้งหนึ่ง ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับความสำเร็จอันสำคัญนี้ " ดร.สุรินทร์ ระบุ 

แปลและเรียบเรียง พลอยทิพย์ วณิชย์มณีบุษย์

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 588 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 83 + 41 =
ความคิดเห็น :