Bookmark and Share

โรงเรียนนายสิบตำรวจจังหวัดลำปาง นำนักเรียนนายสิบ เรียนรู้วิถี วัฒนธรรม ชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนนายสิบตำรวจลำปาง นำนักเรียนนายสิบ ร่วมเรียนรู้ ศึกษาสัมผัสกับวิถีของศาสนิกชน ที่มีความต่างในด้านศาสนา โดยเริ่มจากการศึกษาหลักคำสอน จากวัดซิกข์ลำปาง ศาสนาอิสลามที่มัสยิดอัลฟาลาฮ์พร้อมรัปประทานอาหารเที่ยงดูการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม จากนั้นต่อไปยังโบสถ์คริสหมู่บ้านถาวรสุขท้ายสุด วัดเจดีย์ขาว ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในหลักสูตรชุมชนสัมพันธุ์ ซึ่งบรรจุเป็นหลักสูตรหนึ่งของนักเรียนนายสิบตำรวจ ที่จำเป็นต้องเรียนรู้

การจัดอบหลักสูตรอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีตามหลักการศาสนาและวิถีชีวติของศาสนาอื่นเข้าถึงหลักการดำเนินชีวิต เข้าใจการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสามารถนำวิธีคิดปฏิบัติ นำไปใช้ในการปฏบัติงานได้จริงการให้ความรู้คนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอยู่สันติสุขเป็นเรื่องสำคัญ นายกรัฐมนตรีพูดเสมอว่า อยากให้คนเข้าถึงหลักธรรมในศาสนาที่ตนเองนับถือ ประการที่สอง คือ การหลุดพ้นจากวัตถุนิยม และประการที่สาม คือ ไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาไหน ต้องสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในแต่ละศาสนาเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข

การเรียนรู้ครั้งนี้ เชื่อว่านักเรียนนายสิบที่ผ่านหลักสูตรเมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่จริง จะมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และใช้วิถีชีวิตเพิ่มขึ้น และเชื่อเสมอว่า “คนเราส่วนใหญ่ คนอยากทำดี” เพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมต่อเนื่องในทุกรัฐบาล มุ่งเป้าการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีไทยเพื่อให้ความเป็นไทยเข้มแข็งขึ้นโครงการนี้เห็นถึงความตั้งใจดีของหน่วยงานตำรวจและศาสนาต่างๆ ที่ร่วมมือกันสอนให้เยาวชนของชาติได้ปฏิบัติตามศาสนาของตนเพื่อให้เกิดความสันติสุขในประเทศชาติและโลกใบนี้ การใช้หลักธรรมในการครองตนในสังคมอย่างมีความสุข ต้องตระหนักถึงหลักคำสอนของแต่ละศาสนาที่แท้จริงที่มุ่งเน้นการสร้างเป้าหมายความสุขการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการปฏิบัติที่เข้าใจและถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งต้องเรียนรู้เปิดใจรับรู้จารีตและวัฒนธรรมของศาสนาอื่นๆ ที่อยู่ด้วยกัน 

ก็จะปฏิบัติสอดคล้องกันและเกิดสันติสุข และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นด่านหน้าในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมให้เกิดสันติสุข เมื่อเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้อง ทำให้เกิดการยอมรับของชุมชนที่มีศาสนาหลากหลายอยู่ร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากความแตกต่างที่มีอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกันยายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 433 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 17 + 92 =
ความคิดเห็น :