Bookmark and Share

มุสลิมเหนือ ร่วมสร้างสังคมมุสลิมด้วยระบบซะกาตเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559ณ ห้องประชุมดารุตตักวา มัสยิดอัต-ตักวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่นายกวินธร วงค์ลือเกียรติ์ ประธานคณะกรรมการ อิสลามจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานประชุมเสวนา โครงการสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนด้วยกลไกการจัดระบบซะกาต 

นายศุภมิตร ฟูอนันต์ ประธานกองทุนซะกาตบัยตุลมาลเชียงใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการให้ความสำคัญของระบบซะกาต แก่ผู้นำมุสลิมในพื้นที่ภาคเหนือ เกิดการสร้างเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานระบบซะกาตขึ้นในชุมชนมุสลิม กระตุ้น ผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนมุสลิม เกิดความคิด ความเข้าใจ ต่อการจัดการซะกาต นำระบบ
ซะกาตปรับใช้ ตามบริบทของพื้นที่ี่สร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืน

โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกองทุนซะกาตเชียงใหม คณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณแผนงาน สร้างมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย
ที่ให้การสสนับสนับสนุนงบประมาณ มีผู้นำศาสนา คณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัด ผู้นำชุมชน ผู้นำมัสยิด กลุ่มองค์กรสตรีมุสลิม ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 150 คน

ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของซะกาตในการสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชน” สะท้อนภาพรวมปัญหาความยากจน ของมุสลิม กลไกการจัดการซะกาตที่เป็นระบบและมีข้อมูลที่ชัดเจน สามารถ เข้าแก้ไขปัญหา ความยากจนให้ลดลงได้ตามด้วยเสวนา “360 องศา กรณีศึกษาการจัดการกองทุนซะกาต(บัยตุ้ลมาล)” โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านซะกาต 5 ฝ่าย อันประกอบด้วยตัวแทนผู้จ่ายซะกาต ผู้รับซะกาต เจ้าหน้าปฏิบัติงานของกองทุนซะกาต ตัวแทนกองทุนบัยตุลมาล 7 มัสยิด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย พร้อมผู้รู้ในด้านศาสนา ร่วมกันเสวนา สะท้อนการทำงาน ของทุกฝ่าย เชื่อมโยงแนวคิด จัดการปัญหา สู่แนวทางการจัดการระบบซะกาตให้เกิดผล เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง ตามหลักการของศาสนา มี ผศ.ดร.สุชาติเศรษฐมาลินี นำเสวนา และสรุปประเด็น

ช่วงบ่ายแกนนำแบ่งกลุ่มแลกเปลียนเรียนรู้ ในกิจกรรม Workshop “คลีนิกการบริหารจัดการซะกาต” เวียนฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย การจัดเก็บรวบรวมซะกาต
และรณรงค์ กระบวนการเปิดรับคำร้องและคัดกรองผ่านกลไกความร่วมมือในระดับต่างๆ  ฐานการแจกจ่ายซะกาตการติดตามหนุนเสริมคุณภาพชีวิตของผู้รับซะกาต และฐานการประชุมคณะกรรมการการบริหารการจัดการเอกสารทางการเงิน แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ สะท้อนมุมมอง การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อต่อยอดแนวคิด ของแกนนำมุสลิมผู้ที่ทำงาน ในภาคประชาชน  ภาคศาสนา ให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญ ในการจัดการจัดตั้งกองทุนซะกาตในพื้นที่ของตนเองให้เป็นระบบ  

หาข้อสรุปในการบริหารจัดการกองทุน
ซะกาตให้เกิดประสิทธิภาพ เข้าถึงทุกกลุ่มไม่ว่าผู้จ่ายซะกาต ผู้รับซะกาต เจ้าหน้าที่ และส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ นำกระบวนการและกลไกต่างๆ ที่ได้รับในการร่วมเสวนา ตอบสนองเจตนารมณ์ของศาสนบัญญัติ เพื่อการรีฎอพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าทางกองทุนซะกาตจังหวัดเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งทุกท่านจะนำสิ่งที่ได้ในการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในครั้งนี้ สู่การปฏิบัติ อันเป็นการนำคำสอนของอัลอิสลาม สร้างสังคมมุสลิมให้เกิดการใจใส่ดูแลคนยากจน คนขัดสน การเกื้อกูล สนับสนับสนุนการงานที่ดีนี้สู่ชุมชนของทุกท่าน

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกันยายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 671 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 10 + 91 =
ความคิดเห็น :