Bookmark and Share

ศูนย์ประสานงานเครือข่าย 5 มัสยิดตอนบน พื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อายเชียงใหม่ ขอความร่วมมือเครือข่ายทำนายสมศักดิ์ ยีมะเฟือง เลขานุการศูนย์ประสานงาน 5 มัสยิดตอนบน ขอความร่วมมือไปยัง 5 มัสยิดในพื้นที่ อันประกอบ ด้วย มัสยิดอัลอิมานิ อำเภอฝาง มัสยยิด อัลเอี๊ยซานห์ บ้านยาง มัสยิดอัสฮาดะห์ หัวฝาย มัสยิดอัลอักซอ ดอยอ่างขาง และมัสยิดอัลเราะมะฮ์ อ.แม่อาย จัดทำข้อมูล ชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทุกมัสยิดในพื้นทีี่สำรวจข้อมูล ประวัติความเป็นมา วิเคราะห์สถานการณ์ ชุมชนอันจะนำมาซึ่งการต่อยอด   สามารถเข้าถึงปัญหา ในพื้นที่  มรดกทางศาสนา ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมที่บรรพชน ปู่ ย่า ตา ยายสั่งสม สืบทอดกันมา ซึี่งจะช่วยสร้างพลังผลักดันให้ชุมชนเคลื่อนไปในหนทางแห่งความดีงาม 

อีกหนึ่งคือขอความร่วมมือ ตรวจสอบทะเบียนจำนวนสัปปุรุษ์ รายชื่ออิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิดพร้อมเบอร์ติดต่อ ให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนศาสนาภาคบังคับ หรือภาคฟัรฏูอีน จำนวนเด็กชายหญิง  ร้านอาหารฮาลาลในพื้นที่ อันเป็นส่งเสริมให้มัสยิดมีข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหารมัสยิด บุคคลทั่วไป นักท่องเที่ยว และหน่วยราชการที่อยากทราบข้อมูล รวบรวมส่งมาศูนย์ฯเพื่อจัดพิมพ์ เสร็จแล้วคืนข้อมูลกลับคืนสู่ชุมชน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ทางมัสยิดต่างๆในพื้นที่ อำเภอฝางเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนและมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคง  จะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาข้อมูลดังกล่าวเสมอ บางมัสยิดไม่เคยจัดทำข้อมูลเลย ทางคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน จึงขอความร่วมมือ ให้มัสยิด เร่งดำเนินการส่งมายัง ศูนย์ประสานงาน ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ 

นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกกรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน โดยควรส่งเสริม เด็กเยาวชนในหมู่บ้าน เป็นผู้สืบค้น เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ เรียนรู้รากเหง้าจากอดีตสู่ปัจจุบัน เท่าทันสังคม ที่สำคัญพวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน พลเมืองของชุมชน สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์เพื่อใช้สร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชนสังคมที่อยู่ ต่อไป

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกันยายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 513 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 21 + 6 =
ความคิดเห็น :