Bookmark and Share

จุฬาราชมนตรี ฟัตวา มุสลิมแต่งดำไว้ทุกข์ได้หรือไม่

ตามที่มี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวรรคต โดยระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้
       
       ๑. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
       
       ๒. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมนั้น 

กรณีการไว้ทุกข์ด้วยการแต่งชุดดำนั้น จุฬาราชมนตรี ได้วินิจฉัย จากการรวบรวมของ ศอ.บต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2525 ณ จังหวัดยะลา มีรายละเอียด ดังนี้

กรณีปัญหาเรื่องการใว้ทุข์ หากมุสลิมไปร่วมงานในพิธีของชาวพุทธโดยการแต่งชุดดำจะเป็นการขัดต่อหลักการอิสลามหรือไม่ ใคร่ขอทราบข้อเท็จจริงและความเห็น

ตอบ  ในการแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยชุดดำผิดบทบัญญัติศาสนาอิสลาม

ข้อเสนอแนะ  อิสลามกำหนดใว้อาลัยแก่ผู้ตายซึ่งบังคับแก่สตรีเท่านั้น โดยการเว้นการแต่งกายที่ฉูดฉาดห้ามใส่เครื่องประดับและเครื่องหอมทุกชนิด การที่มุสลิมไปร่วมงานศพของเพื่อนต่างศาสนาให้แต่งกายตามแบบธรรมดาทั่วไป อย่าแต่งชุดดำ

ในกรณีที่ในพิธีการต่างๆซึ่งประธานจะต้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้ที่อยู่ในประชุมจะต้องลุกขึ้นยืนตรงในขณะที่ประธานลุกขึ้นไปจุด เทียนนั้น ชาวพุทธจะต้องประนมมือ ส่วนมุสลิมจะต้องยืนตรงการยืนตรงเช่นนั้นจะขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่

ตอบ  การยืนขึ้นขณะประธานทำพิธีดั่งกล่าวขัดต่อหลักการอิสลาม

ข้อเสนอแนะ  ควรให้มุสลิมนั่งอยู่กับที่ตามเดิมและถ้าจะเป็นการยืน ก็ควรยืนในขณะที่ประธานเดินเข้าสู่ห้องประชุมเท่านั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานฯ ทางที่ดีที่สุด  ควรหลีกเลี่ยงที่จะร่วมงาน พร้อมบอกเหตุผลให้เขา เข้าใจบทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 22048 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 85 + 26 =
ความคิดเห็น :