www.muslimthai.com เวบไซด์ข่าวสารมุสลิม
www.lifevariety.com เวบไซด์ที่นำเสนอเรื่องราวของชีวิตที่หลากหลาย
www.sinthornsteakhouse.com/ภัตตาคารอาหารฮาลาลนานาชาติ และเนื้อย่างเกาหลี
www.abyznewslinks.com/moroc.htm รวมเวบไซด์สื่อของมอร็อคโค