Bookmark and Share

นิตยสาร MTODAY ฉบับที่ 59 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559เศรษฐกิจพอเพียง
คือ การสร้างความมั่งคั่งแบบไทย 

ความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถูกตีความไว้หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะตีความว่า คือ “การทำไร่ทำนา” อยู่กินแบบพอเพียง ซึ่งความจริง การทำไร่ทำนาแบบที่เข้าใจว่า คือ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ทฤษฎีไร่นาสวนผสม หรือทฤษฎีใหม่ ที่เน้นการปลูกพืชที่หลากหลายไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีความเสี่ยง หากราคาตกต่ำก็จะประสบปัญหาทันที 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น “ปรัชญา” ที่ถูกขยายความด้วยทฤษฎี ซึ่งทฤษฎีที่มีขยายความย่อมหลากหลาย ตามบริบทของแต่ละภาคส่วนแต่ไม่แค่ “เศรษฐกิจพึ่งตนเอง” ที่ทำเองกินเอง แต่กว้างไกลกว่านั้น คือ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีระบบการป้องกันความเสี่ยง เศรษฐกิจพอเพียงคือการมีพร้อมทุกด้าน ทั้งเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สิ่งอำนวยความสะดวกบรรดามีที่สังคมหรือประเทศควรจะมี ไม่ต้องพึ่งพาจากประเทศอื่นมากนัก มีการลงทุนมีภาคอุตสาหกรรม มีทุกสิ่งทุกอย่าง
ครบถ้วน เพียงแต่ในการลงทุนจะต้องไม่เกินตัว พอดีตัว เป็นนักการธนาคารก็ปล่อยกู้ตามความจำเป็น ไม่มีความเสี่ยง การลงทุนอุตสาหกรรม ก็ไม่ลงทุนเกินตัว ไม่กู้หนี้จนเกินกำลัง ศึกษาสภาพตลาดเป็นอย่างดี ไม่มีความเสียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายนี้ คือการมีพร้อมในทุกด้าน ไม่ขาดจนเกินไป ไม่มีมากจนเกินไปในแต่ละด้าน มีการช่วยเหลือแบ่งปันกัน 

การจะมีพร้อมทุกด้านทุกฝ่ายจึงต้องทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ มีวิสัยทัศน์ เพื่อให้ “เพียงพอ” ทุกด้านและกระจายอย่างทั่วถึง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง “การสร้างความมั่งคั่ง” ตามแบบของประเทศไทย หากย้อนกลับไปในอดีต คนไทยมีความอุดมสมบูรณ์ ข้าวปลาอาหารมีกินไม่ขาด คนไทยในอดีตปลูกข้าว อีกด้านหนึ่งก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ปลูกพืชผักไว้กินเอง ปลูกผลไม้ไว้ข้างบ้าน ใครมาบ้านมีอาหารเลี้ยงไม่ขาด รองรับได้เต็มที่ เป็นความมั่งคั่งที่หาไม่ได้ในการพัฒนาตามแนวทางตะวันตก ที่เน้นการหาเงินเพื่อซื้อทุกสิ่งทุกอย่าง แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ ผู้คนยัง
อัตคัตขัดสน เต็มไปด้วยการแย่งชิง เกิดปัญหาสารพัด 

ทุกฝ่ายจึงควรหันมาตระหนักในสิ่งที่ “ในหลวง” ทรงพระราชทานให้คนไทย เพื่อสร้างชาติไทยตามแนวทางของคนไทย ไม่มีคนจน ทุกคนมีเพียงพอ เดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
 

ด้วยจิตคารวะ
บรรณาธิการบริหาร 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 475 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 44 + 89 =
ความคิดเห็น :