Bookmark and Share

รร.จิตต์ภักดีจัดงานหารายได้เป็นการศึกษานักเรียน


รร.จิตต์ภักดีจัดงานหารายได้เป็นการศึกษานักเรียน

โรงเรียนจิตต์ภักดีมัสยิดอัต-ตักวาเชียงใหม่ จัดงานรวมน้ำใจ ครั้งที่ 24 เพื่อหารายได้ สำหรับช่วยเหลือนักเรียนศาสนา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนจิตต์ภักดี จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานรวมน้ำใจสู่จิตต์ภักดี โดยเป็นงานประจำปี ในปีนี้ทางคณะกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการโรงเรียนกำหนดจัดงานขึ้นในวันดังกล่าวข้างต้น มีศ.เกีรยติคุณ น.พ.สนาน สิมารักษ์ อดีตประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน นายศุภมิตร ฟูอนันต์ กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โรงเรียนจิตต์ภักดี (อัต-ตักวา) เป็นโรงเรียนสอนด้านศาสนา ซึ่งจดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามต่อกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในความรับผิดชอบของมัสยิดอัต-ตักวาโดยมีฮัจยียง ฟูอนันต์ (เสียชีวิตแล้ว) และคณะ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2515 เป้าหมายหลักของทางมัสยิดและโรงเรียน คือต้องการให้เยาวชนมุสลิมในเขตภาคเหนือได้รับการศึกษาด้านการศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนจะอยู่ในความดูแลของโรงเรียนจนกว่าจะจบหลักสูตร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทุกปีนับตั้งแต่นักเรียนรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน นักเรียนจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น ซาอูดิอาระเบีย อียิปต์ ลิเบีย ซึ่งเยาวชนเหล่านั้นได้กลับมาทำประโยชน์ ต่อสังคมเป็นอย่างมาก ในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนหนึ่งจะมีรายได้จากอาคารพาณิชย์บริเวณรอบโรงเรียน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้เดิม ส่วนหนึ่งจากเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทุกปี ทางมัสยิด
และโรงเรียน ได้จัดงาน “รวมน้ำใจสู่จิตต์ภักดี” วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เข้าสมทบเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของมัสยิดและโรงเรียนทุกปี งานรวมน้ำใจสู่จิตต์ภักดีที่ทางมัสยิดและโรงเรียนกำหนดจัดขึ้นทุกปี เป็นงานที่รวมกิจกรรมคุณภาพชีวิตในวิถีอิสลาม ซึ่งประกอบด้วย การมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือมุตะวะซิส และชั้นมัธยมปลาย ซานาวี นอกจากนั้นยังมีการแสดงความสามารถของเด็กเยาวชนในการ การท่องจำอัลกุรอาน การแสดง แข่งขันการตอบปัญหาศาสนา จัดนิทรรศการขององค์กรมุสลิมในเขตภาคเหนือ บรรยายศาสนา สัมมนาทางวิชาการ แสดงสินค้าอาหารเครื่องดื่ม ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และการออกร้านต่างๆ เพื่อให้พี่น้องมุสลิมในเขตมัสยิดต่างๆ กลุ่มองค์กรมุสลิมได้ร่วมกิจกรรมแสดงผลงานขององค์กร
ของตน อีกทั้งเพื่อให้ชาวไทยมุสลิมในภาคเหนือ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทุกเชื้อชาติ ศาสนา มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในงานนี้
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 534 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 56 + 90 =
ความคิดเห็น :